Skip to content

Mawu ka Na Na Sinkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Mawu ka Na Na Sinkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Xósin e Biblu na é

Ganji, é na na. Biblu kpo nǔ e ko jɛ kpɔ́n lɛ é kpo xlɛ́ ɖɔ Mawu nɔ na sinkɔn nú ɖɛ lɛ. Biblu ɖɔ: “Nǔɖe jló mɛ e ɖó sísí [nú Mawu] lɛ ɔ, é nɔ bló nú ye. Ye súxó ɔ, é nɔ sè, bo nɔ hwlɛn ye gán.” (Ðɛhan 145:19) Amɔ̌, enyi Mawu na na sinkɔn nú ɖɛ towe kpo é na gbɔ kpo ɔ, hwiɖesu wu wɛ é na sín.

Nǔ ɖěɖee Mawu byɔ ɖò mɛ e nɔ xoɖɛ sɛ́dó è lɛ é sí lɛ é

  • Mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mawu, é nyí sɛ́dó Jezu, Mali, mɛ mímɛ́ lɛ, wɛnsagun lɛ, alǒ ɖiɖe lɛ ǎ. Jehovah Mawu ɖokponɔ “wɛ nɔ sè ɖɛ.”—Ðɛhan 65:3.

  • Mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ, b’ɛ na sɔgbe xá jlǒ Mawu tɔn, alǒ nǔ ɖěɖee é byɔ ɖò mǐ sí bɔ ye ɖò Biblu mɛ lɛ é.—1 Jaan 5:14.

  • Mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ sɛ́dó Mawu gbɔn Jezu jí, bá xlɛ́ ɖɔ mǐ tuùn acɛ e Jezu ɖó é. Jezu ɖɔ: “Mɛ ɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.”—Jaan 14:6.

  • Mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ ma xò nǔ kpɔ́n, bo byɔ nǔɖiɖi dó nǔɖiɖi jí, enyi mǐ ɖó hudo tɔn ɔ nɛ.—Matie 21:22; Luki 17:5.

  • Mǐ ɖó na nɔ sɔ́ mǐɖée hwe, bo lɛ́ wà mɔ̌ dó nǔjɔnǔ mɛ. Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ ɖò kaka jixwé aga nǔgbo; é na mɔ mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ.”—Ðɛhan 138:6.

  • Mǐ ɖó na nɔ xoɖɛ magbokɔ. Jezu ɖɔ: ‘Mi ɖò nǔ byɔ Mawu wɛ, é na na mi.’—Luki 11:9.

Nǔ ɖěɖee Mawu ma nɔ kpɔ́n ǎ lɛ é

  • Akɔ towe alǒ tò towe. “Mawu . . . nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ [ǎ]. Loɔ, ɖò akɔta ɖebǔ mɛ ɔ, mɛ e nɔ ɖó sísí n’i, bo nɔ xwedó hwɛjijɔ ɔ, mɛ enɛ sín nǔ nɔ nyɔ́ nukún tɔn mɛ.”—Mɛsɛ́dó 10:34, 35.

  • Lee a nɔ é. A sixu fɛ yì dò, nɔ kpolijijɛ, nɔte alǒ nɔ ayijinjɔn bo xoɖɛ sɛ́dó Mawu.—Nɛɛmíi 8:6; Daniyɛli 6:11; Maki 11:25.

  • A sixu xoɖɛ dó jǐ alǒ dó ayi mɛ. Mawu nɔ na sinkɔn ɖɛ ɖěɖee è tlɛ xò dó ayi mɛ bɔ mɛ ɖevo lɛ ma tuùn ǎ lɛ é tɔn.—Nɛɛmíi 2:1-6.

  • Nǔ e jí a xoɖɛ dó é sixu nyí nǔ ɖaxó alǒ kpɛví. Mawu dó wusyɛn lanmɛ nú we ɖɔ a ni ‘zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú we wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ emitɔn, ɖó é ɖò nukún kpé dó wǔ we wɛ.’—1 Piyɛ́ɛ 5:7.