Skip to content

ÐI NǓ YE ÐƆHUN | JƆBU

“Un Na Jó Gbejininɔ Ce Dó Ǎ!”

“Un Na Jó Gbejininɔ Ce Dó Ǎ!”

É jinjɔn kɔ́ mɛ, bɔ agadá kpé agbaza tɔn bǐ wu, sín ta yì afɔ. Kpɔ́n ɛ sɛ́dó, é dó kɔ dò, kanmɛ tɔn gbɔjɔ, é ɖò éɖokpo, bo sɔ́ ɖó agbɔ̌n kaka ɖé bo na nya sukpɔ ɖěɖee ɖò lɛlɛ̌ dó è wɛ lɛ é ǎ. É jinjɔn afín mɛ bo dó ɖè aluwɛ e mɛ é ɖè é xlɛ́, é nɔ zé zɛ̌nlakwɛ́ dó klú wǔtu tɔn e ko nyí akpa é na. Mɛ lɛ nɔ sí i ɖ’ayǐ, amɔ̌ dìn ɔ, ye gbɛ́ wǎn n’i. Xɔ́ntɔn tɔn lɛ, nɔzo tɔn lɛ kpo hɛnnumɔ tɔn lɛ kpo jó è dó. Mɛ lɛ nɔ ko è kaka jɛ yɔkpɔvu lɛ lɔ jí. É lin ɖɔ Mawu emitɔn Jehovah lɔ huzu kpannukɔn emi, amɔ̌, é ka nyí mɔ̌ ǎ.—Jɔbu 2:8; 19:18, 22.

Jɔbu wɛ. Mawu ɖɔ dó wǔ tɔn ɖɔ: “Étɔn ɖɔhun ɖě ɖò ayikúngban ɔ jí ǎ.” (Jɔbu 1:8) Xwè kanweko mɔkpan gudo ɔ, Jehovah xà Jɔbu dó nǔjlɔjlɔwatɔ́ nukúnɖeji lɛ mɛ.—Ezekiyɛli 14:14, 20.

A ɖò xwi ɖi xá wuvɛ̌ syɛnsyɛn kpo awěxomɛ kpo wɛ wɛ à? Tan Jɔbu tɔn sixu dó gbɔ nú we tawun. É sixu lɛ́ d’alɔ we bɔ a na tuùn jijɔ e sín hudo Mawusɛntɔ́ gbejinɔtɔ́ lɛ bǐ ɖó é ganji: é wɛ nyí gbejininɔ. Gbɛtɔ́ lɛ nɔ ɖè gbeji e ye ɖè é xlɛ́ hwenu e ye sɔ́ yeɖée jó nú Mawu bǐ mlɛ́mlɛ́, bo nɔ kpó ɖò jlǒ tɔn wà wɛ hwenu e ye tlɛ ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ mɛ gbɔn dín wɛ é. Mi nú kpɔ́ndéwú Jɔbu tɔn ni kplɔ́n nǔ mǐ d’eji.

Nǔ E Jɔbu Ma Tuùn Ǎ É

É cí ɖɔ táan kpɛɖé ɖò kú Jɔbu tɔn gudo ɔ, nya gbejinɔtɔ́ Mɔyizi wlan gbɛzán Jɔbu tɔn sín tan. Mawu sɔ́ d’ayi mɛ nú Mɔyizi, b’ɛ kpéwú bo ɖè nǔ ɖěɖee jɛ ɖò ayikúngban jí, bo kúnkplá Jɔbu lɛ é kpo nǔ ɖěɖee jɛ ɖò jixwé é ɖé lɛ kpo xlɛ́.

Ðò bǐbɛ̌mɛ tan ɔ tɔn ɔ, mǐ xà ɖɔ gbɛ̀ vo nú Jɔbu, b’ɛ lɛ́ ɖó awǎjijɛ. É jɛ dɔkun, bɔ mɛ bǐ tuùn i ganji, bo nɔ ɖó sísí n’i ɖò toxo Wusi tɔn mɛ, totaligbé Alabíi tɔn wɛ toxo ɔ na ko ɖè. É nɔ má nǔ e é ɖó lɛ é xá mɛ ɖěɖee ɖò hudo mɛ lɛ é faa, bo nɔ jɛ ahwan mɛ ɖěɖee ma ɖó ɖɔxatɔ́ ǎ lɛ é jí. Mawu na vǐ wǒ Jɔbu kpo asì tɔn kpo. Taji bǐ ɔ, Jɔbu nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn ɖé. É nɔ dó gǎn syɛnsyɛn, bo nɔ hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun tawun lee kankpládókanwu tɔn Ablaxamu, Izaki, Jakɔbu kpo Jozɛfu kpo wà gbɔn é ɖɔhun. Tɔ́gbó enɛ lɛ ɖɔhun ɔ, Jɔbu wà nǔ vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖɔhun nú xwédo tɔn, bo nɔ savɔ̌ dó vǐ tɔn lɛ tamɛ hwɛhwɛ.—Jɔbu 1:1-5; 31:16-22.

Amɔ̌, tan Jɔbu tɔn huzu ajijimɛ. Mǐ xà nǔ dó nǔ e jɛ ɖò jixwé é wu, bo mɔ nǔ ɖěɖee mɛ Jɔbu ma sixu mɔ nukúnnú jɛ ǎ lɛ é. Wɛnsagun Jehovah tɔn gbejinɔtɔ́ lɛ kplé ɖò nukɔn tɔn, bɔ Satáan gǔfɔntɔ́ ɔ wá xwetɔ́n. Jehovah tuùn ɖɔ Satáan gbɛ́ wǎn nú Jɔbu nya gbejinɔtɔ́ ɔ, enɛ wu wɛ é ɖɔ nú Satáan ɖɔ é ni ɖ’ayi gbejininɔ nukúnɖeji Jɔbu tɔn wu. Satáan syɛn ta kaka bo ɖɔ: “Yayǎ wɛ Jɔbu ɖò gbeji nú we à? É ma nyí hwi wɛ cyɔn alɔ é kpodo mɛ tɔn lɛ kpo, kpodo dɔkun tɔn lɛ kpo jí à?” Satáan gbɛ́ wǎn nú mɛ ɖěɖee ɖò gbeji lɛ é. Enyi ye sɔ́ yeɖée jó nú Jehovah Mawu kpo ayi yetɔn bǐ kpo gbɔn mɔ̌ ɔ, ye nɔ ɖexlɛ́ ɖɔ Satáan sín ayi syɛn, b’ɛ kún lɛ́ yí wǎn nú mɛ ɖě ó. Enɛ wu ɔ, Satáan lɛ́ zyan vǎ d’eji ɖɔ linlin cejɛnnabi tɔn wu wɛ Jɔbu ɖò Mawu sɛn wɛ kpowun. Satáan ɖɔ ɖɔ enyi nǔ bǐ gblé dó Jɔbu ɔ, é na dónu Jehovah ɖò agbawungba.—Jɔbu 1:6-11.

Jɔbu sixu dán nǔ e ɖò jijɛ wɛ é, amɔ̌, Jehovah ɖeji dó wǔtu tɔn, bo hun ali ɖaxó ɖé n’i nú é na ɖexlɛ́ ɖɔ Satáan ɔ, adingbannɔ wɛ. Jehovah na gbè Satáan ɖɔ é ni hɛn nǔ e Jɔbu ɖó lɛ é bǐ gblé. Jɔbu ɖesunɔ kɛɖɛ wu jɛn é ma na ɖ’alɔ ǎ. Mɔ̌ mɛ ɔ, Satáan bɛ́ acɛ gbigba kpo akpakpa sɔ́ mɛ kpo. É sù gbè ɖokpo, bɔ awě ɖebɔdoɖewu lɛ xò Jɔbu. Jɛ nukɔn hwɛ̌ ɔ, é sè ɖɔ è hu nyibu kpo tócí emitɔn lɛ kpo ajijimɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, é lɛ́ sè ɖɔ lɛngbɔ̌ emitɔn lɛ kpo lakunmi emitɔn lɛ kpo lɔ kú gbɔn mɔ̌. Nylahú ɔ wɛ nyí ɖɔ è lɛ́ hu mɛsɛntɔ́ ɖěɖee nɔ kpé nukún dó ye wu lɛ é. Mɛsɛntɔ́ ɖokpo ɖɔ nú Jɔbu ɖɔ ‘sò jɛ lɛngbɔ̌ tɔn lɛ kpo mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ kpo.’ Cobonu Jɔbu na tlɛ dó nukún gbɛtɔ́ nabi e kú é, alǒ ya e mɛ é byɔ dìn é mɛ kpɔ́n ɔ, nǔ e nyla hú bǐ é jɛ. Vǐ tɔn wǒ lɛ kplé ɖò fofó yetɔn ɖaxó ɔ sín xwégbe, bɔ ajijimɛ kpowun ɔ, jɔhɔn ɖaxó ɖé nyi kpo hlɔnhlɔn kpo bo wá d’alɔ xɔ ɔ mɛ, lobo mu xɔ ɔ bɔ ye bǐ kú!—Jɔbu 1:12-19.

É vɛwǔ bɔ è na tuùn lee nǔ cí nú Jɔbu é. É vún awu dó kɔ nú éɖée, bo xwlɛ́ ta, lobo zɔn kɔ́mɛ. Jɔbu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ Mawu wɛ na, bo ka lɛ́ yí. É ɖò wɛn ɖɔ Satáan wɛ zán bibǐ dó bló bɔ è na ɖɔ ɖɔ Mawu wɛ bló bɔ awě enɛ lɛ xò Jɔbu. É ɖò mɔ̌ có, Jɔbu dónu Mawu tɔn lee Satáan ko ɖɔ gbɔn ɖ’ayǐ é ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, Jɔbu ɖɔ: ‘Susu nú Jehovah.’—Jɔbu 1:20-22.

Jɔbu tuùn ɖɔ Satáan wɛ ɖò ajan emitɔn dó wɛ ɖò Mawu nukɔn ǎ

‘É Na Dónu We Agbawungba’

Xomɛ sin Satáan gbadó, b’ɛ gbɛ́ ɖɔ emi kún na yì ó. Hwenu e wɛnsagun lɛ kplé ɖò Jehovah nukɔn é ɔ, é lɛ́vɔ wá xwetɔ́n. Gbeji e Jɔbu nɔ ɖò ahwantɔ́nmɛ Satáan tɔn lɛ bǐ nukɔn é lɛ́ sù Jehovah nukúnmɛ tawun, b’ɛ kpa ɛ. Satáan yí xó bo ɖɔ: “Gbɛtɔ́ nɔ jó nǔ e é ɖó ɔ bǐ bo nɔ dó hwlɛn gbɛ̀ éɖée tɔn gán. Vɛ̌ nú alɔ towe jɛ wǔ tɔn dìn, bonu a na kpɔ́n ɖɔ é ma na dónu we agbawungba à jí.” Satáan kúdeji ɖɔ nú Jɔbu jɛ azɔn gbobli ɖokpo dìn ɔ, é na dónu Mawu. Ðó Jehovah ganjɛ Jɔbu wu bǐ mlɛ́mlɛ́ wutu ɔ, é na gbè Satáan ɖɔ é ni d’azɔn Jɔbu, é ni ma ka hu i ó.—Jɔbu 2:1-6.

Enɛ gudo ɔ, Jɔbu jɛ wuvɛ̌ sè jí syɛnsyɛn lee akpáxwé nukɔntɔn ɔ ko xlɛ́ gbɔn é. Dǒ nukún gbɛ̀ e mɛ asì tɔn na ko ɖè é mɛ kpɔ́n. Ayi tɔn bǐ ko fan, ɖó vǐ tɔn wǒ lɛ bǐ kú b’ɛ ko ɖò aluwɛ enɛ tɔn mɛ, bɔ dìn ɔ, é na lɛ́ mɔ bɔ asú tɔn na ɖò akpɔ mɔ wɛ syɛnsyɛn, b’ɛ ka ɖó ɖɔxátɔ́ ɖě ǎ! É súxó kpo wuvɛ̌ kpo bo ɖɔ: “È na mɔ nǔjɛdo ɖé ɖɔ dó wǔ we ǎ ba wɛ jɛn a ɖè. A gbɔ bo dónu Mawu bo kú ɔ, é nyɔ́ hú.” Nǔ e asì e Jɔbu tuùn, bo yí wǎn na é ɖó na ko ɖɔ é nɛ ǎ. Jɔbu ɖɔ kpowun ɖɔ é ɖò xó ɖɔ wɛ nyɔnu e ayi tɔn ma sɔgbe ǎ é ɖɔhun. Amɔ̌, é gbɛ́ ɖɔ emi kún na dónu Mawu emitɔn ó. É hu hwɛ ɖebǔ ɖò xóɖiɖɔ mɛ ǎ.—Jɔbu 2:7-10.

A ka tuùn ɖɔ tan enɛ e blawǔ, bo ka nyí nǔgbo é kan hwiɖesunɔ à? Tuùn ɖɔ é kún nyí Jɔbu kɛɖɛ wɛ Satáan dóhwɛ agɔ enɛ ó, loɔ, gbɛtɔ́ lɛ bǐ agba wɛ é dóhwɛ. É ɖɔ: “Gbɛtɔ́ nɔ jó nǔ e é ɖó ɔ bǐ bo nɔ dó hwlɛn gbɛ̀ éɖée tɔn gán.” Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, Satáan kúdeji ɖɔ é na vɛwǔ bɔ mǐ na nɔ gbeji nú Jehovah bǐ mlɛ́mlɛ́! É zyan vǎ d’eji ɖɔ a kún yí wǎn nú Jehovah nǔgbo ɖě ó, lé hwi na yawǔ gbɛ́ ɛ bo hwlɛn gbɛ̀ hwiɖée tɔn. Nǔgbo ɔ, Satáan ɖò ɖiɖɔ wɛ ɖɔ cejɛnnabinɔ wɛ hwi nyí lee emi lɔ nyí gbɔn é! A ka ba na ɖexlɛ́ ɛ ɖɔ adingban wɛ à? Ali enɛ hun nú mǐ mɛ ɖokpo ɖokpo. (Nǔnywɛxó 27:11) Dìn ɔ, mǐ ni kpɔ́n wuvɛ̌ ɖevo e Jɔbu lɛ́ ɖí xwi xá é.

Gbɔdónúmɛtɔ́ Ðěɖee Ma Kpé Nǔɖe Wu Ǎ lɛ É

Sunnu atɔn ɖěɖee tuùn Jɔbu, bɔ Biblu xlɛ́ ɖɔ ye nyí xɔ́ntɔn tɔn lɛ, alǒ mɛtuùnmɛ tɔn lɛ é sè ɖɔ é ɖò wuvɛ̌ mɛ, bo zɔn ali wá ba ɛ kpɔ́n lobo na dó gbɔ n’i. Ee ye mɔ ɛ sɛ́dó é ɔ, ye sɔ́ tuùn i ǎ. Wuvɛ̌ e é mɔ lɛ é kpo agbaza tɔn e wi bǐ ɖó azɔn wu é kpo zɔ́n bɔ é sɔ́ ɖò lee é ɖè ɖ’ayǐ é ǎ. Sunnu atɔn lɛ wɛ nyí: Elifazi, Biludadi kpo Sofáa kpo. Ye wà nǔ cí nǔ ɖɔ wuvɛ̌ e mɔ wɛ Jɔbu ɖè é blawǔ nú ye wɛ ɖɔhun, bo jɛ avǐ ya jí hoho, lobo nɔ bɛ́ kɔ́gudu dó ta. Enɛ gudo ɔ, ye jinjɔn kɔ́mɛ ɖò Jɔbu kpá bo cí xwíi. Ye nɔ kɔ́mɛ finɛ nú aklunɔzán gbla blebu ɖokpo zǎn kpo kéze kpo, ye ka ɖɔ nǔtí ǎ. Mǐ ɖó na ɖɔ ɖɔ xwíi e ye cí é ɔ, gbɔ wɛ é nyí bɔ ye dó n’i ǎ, ɖó ye kan nǔtí byɔ Jɔbu ǎ, wuvɛ̌ syɛnsyɛn e mɛ é ɖè é kɛɖɛ jɛn è ɖɔ bɔ ye sè kpowun.—Jɔbu 2:11-13; 30:30.

Gudo mɛ ɔ, Jɔbu jɛ xó ɖɔ nú éɖée jí. É ɖè lee sè wuvɛ̌ sɔ́ wɛ é ɖè é xlɛ́, hwenu e é dónu gbè e gbè è jì i é. É ɖɔ hwɛjijɔ taji e wu é ɖò gbɛkpɔ mɔ wɛ sɔmɔ̌ lɛ é ɖokpo. É lin ɖɔ Mawu wɛ zɔ́n bɔ emi ɖò wuvɛ̌ lɛ bǐ mɔ wɛ. (Jɔbu 3:1, 2, 23) Nǔ e Jɔbu ɖi nú Jehovah é bú ǎ có, é ka ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn tawun. Amɔ̌ hwenu e mɛtuùnmɛ Jɔbu tɔn enɛ lɛ jɛ xó ɖɔ jí é ɔ, é wá mɔ ɖɔ xwíi e ye cí ɖ’ayǐ é sɔgbe tawun.—Jɔbu 13:5.

Elifazi e na ko nyí mɛxo tawun, bo wà ɖaxó Jɔbu é yí xó. Zaan ɔ, mɛ we ɖě lɛ xò kpóɖó na. Ðò kpaa mɛ ɔ, mǐ sixu ɖɔ ɖɔ ye zɔn gɔgɔ bo xwedó nǔ e Elifazi ɖɔ é. Xó yetɔn ɖé lɛ sixu ko vlɛ́ nǔ e sɔgbe é, ɖó ye ɖɔ nǔ e mɛ gegě nɔ ɖɔ dó Mawu wu hwɛhwɛ, b’ɛ ka cí nǔ e sɔgbe é ɖɔhun lɛ é, ɖi Mawu d’agba, é nɔ dɔn tó nú mɛ nyanya lɛ, bo ka nɔ d’ajɔ mɛ ɖagbe lɛ. Amɔ̌, lee ye bɛ́ xó ɔ gbɔn é xlɛ́ ɖɔ wuvɛ̌ e sè wɛ Jɔbu ɖè é kún byɔ lanmɛ nú ye ganji ó. Elifazi ɖɔ xó ɖò ali ɖé nu b’ɛ cí ɖɔ xó tɔn sɔgbe wɛ ɖɔhun, amɔ̌ ɖò gudo mɛ ɔ, é jó xó jɔ xó ɔ dó, bo wá ɖɔ ɖɔ enyi Mawu nɔ wà ɖagbe, bo nɔ dɔn tó nú mɛ nyanya, lobo ka ɖò tó dɔn nú Jɔbu wɛ gaan mɔ̌ hǔn, xó ɔ jɛ wě nɛ̌ à cé? Jɔbu na ko dó nǔɖe sin dandan.—Jɔbu 4:1, 7, 8; 5:3-6.

É ɖò wɛn ɖɔ Jɔbu kún yí gbè nú xó enɛ ó. É gbɛ́ gbídígbídí. (Jɔbu 6:25) Amɔ̌, wěɖexámɛtɔ́ atɔn lɛ kúdeji tawun ɖɔ Jɔbu dó nǔɖe sin, bo ɖò sísɔ́ hwlá wɛ; lé nǔ e é wà lɛ é bǐ sín sin sún wɛ é ɖè. Elifazi dóhwɛ Jɔbu ɖɔ é nyí goyitɔ́, nǔnyanyadósintɔ́, bo kún ka nɔ lɛ́ ɖó sísí nú Mawu ó. (Jɔbu 15:4, 7-9, 20-24; 22:6-11) Sofáa ɖɔ nú Jɔbu ɖɔ é ni jó nǔnyanyawiwa dó, bonu hwɛhuhu ni ma sɔ́ nɔ víví n’i ɖě ó. (Jɔbu 11:2, 3, 14; 20:5, 12, 13) Nǔ e Biludadi ɖɔ é lɛ́ nyla hú bǐ. É ɖɔ ɖɔ Jɔbu sín vǐ lɛ sixu ko hu hwɛ alɔkpa ɖé dandan, lé kú e nyí yetɔn é jɛn ye kú nɛ.—Jɔbu 8:4, 13.

Xɔ́ntɔn Jɔbu tɔn atɔn lɛ dó gbɔ kwín ɖokpo n’i ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, akpɔ wɛ ye lɛ́ dó n’i tawun

Gbejininɔ Ðò Gbeklánxámɛ Nukɔn!

Nǔbaɖabaɖa enɛ lɛ tlɛ lɛ́ wà nǔ e nyla hú mɔ̌ é. Gudo mɛ ɔ, ye xò nǔ kpɔ́n dó gbejininɔ Jɔbu tɔn kpo linlin e é ɖó, bo na nɔ gbeji nú Mawu é kpo wu. Ðò xó nukɔntɔn e Elifazi ɖɔ é mɛ ɔ, é tinmɛ nǔ baɖabaɖa e yɛ nyanya ɖé xlɛ́ ɛ ɖò dlɔ̌ mɛ é. Gbeta e kɔn Elifazi wá dó awovínú enɛ e é mɔ é wu é d’azɔn mɛ: “Mawu nɔ ɖeji dò wɛnsagun tɔn lɛ wu ǎ, é nɔ mɔ hwɛ nú mɛsɛntɔ́ tɔn enɛ lɛ.” Xó tɔn ɖò xlɛ́xlɛ́ wɛ ɖɔ gbɛtɔ́ yayǎ kún sixu hɛn xomɛ Mawu tɔn hun kpɔ́n ó! Enɛ gudo ɔ, Biludadi ɖɔ ɖɔ gbejininɔ Jɔbu tɔn kún hwɛ́n nǔtí ɖò Mawu nukúnmɛ ó, lee é ma na kéya nú gǎn e dó wɛ wěvú ɖé nɔ ɖè é ǎ gbɔn é.—Jɔbu 4:12-18; 15:15; 22:2, 3; 25:4-6.

A ka ko tɛ́n kpɔ́n bo dó gbɔ nú mɛ e ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn mɔ wɛ é ɖé kpɔ́n à? É nɔ fá ǎ. Amɔ̌, mɛtuùnmɛ Jɔbu tɔn baɖabaɖa enɛ lɛ sín kpɔ́ndéwú sixu kplɔ́n nǔ gegě mǐ, ɖò taji ɔ, dó nǔ e è ma ɖó na nɔ ɖɔ ǎ lɛ é wu. Nǔ e sunnu atɔn enɛ lɛ ɖɔ lɛ é gegě jló na cí nǔ e xwè ali, bo jɛ gan é ɖɔhun, loɔ, ye ka sè wuvɛ̌ ɖebǔ xá Jɔbu ǎ, mɔ̌ jɛn ye ma tlɛ lɛ́ zán nyikɔ tɔn dó ɖɔ xó n’i lɔ vɔvɔ ǎ é nɛ. Ye ɖɔ nǔ ɖebǔ, b’ɛ xlɛ́ ɖɔ Jɔbu sín ayi fan ǎ, ye ka lɛ́ lin lɔ vɔvɔ bo na nyɔ́ xomɛ dó wǔ tɔn ǎ. * Enɛ wu ɔ, enyi mɛ e wu kpé nukún dó wɛ a ɖè é ɖé wá ɖò aluwɛ mɛ hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo kpó ɖò xomɛ nyɔ́ dó wǔ tɔn wɛ. Dǒ gǎn bo hɛn nǔɖiɖi mɛ ɔ tɔn lidǒ, bo lɛ́ na ɛ akɔ́nkpinkpan; d’alɔ ɛ nú é ni ɖeji dó Mawu wu, bo ganjɛ xomɛnyínyɔ́ Tɔn, nǔblawukúnúmɛ Tɔn, kpo hwɛjijɔ Tɔn kpo wu. Enyi Jɔbu ɖò xɔ́ntɔn tɔn lɛ sín tɛnmɛ wɛ ɔ, nǔ e é na ko wà nú ye é nɛ. (Jɔbu 16:4, 5) Amɔ̌, nɛ̌ é ka wà nǔ gbɔn ɖó ahwan e è tɔ́n gbejininɔ tɔn majomajo é wu?

Jɔbu Syɛnlǐn

Jɔbu ko flú bǐ cobɔ nǔyáɖɔnúmɛ mɔhun bɛ́. Tlolo hwɛ̌ ɔ, é yí gbè ɖɔ emi ɖò nǔɖe lɛ “wlá ɖɔ wɛ,” “mɛ e ma sɔ́ ɖó nukún nǔɖe ǎ, bo ɖò xó ɖɔ dó jɔhɔn mɛ wɛ kpowun” é ɖɔhun. (Jɔbu 6:3, 26) Mǐ sixu mɔ nukúnnú jɛ xó tɔn mɛ. Wuvɛ̌ e sè wɛ é ɖè ɖò ayi mɛ é wɛ zɔ́n b’ɛ ɖò xó enɛ lɛ ɖɔ wɛ. Fí e é mɔ nǔ yì jɛ é sín xó ɖɔ wɛ é ɖè. Awě ɖěɖee wà nǔ dó Jɔbu kpo xwédo tɔn kpo wu ajijimɛ, b’ɛ lɛ́ cí ɖɔ hlɔnhlɔn e hugǎn gbɛtɔ́ tɔn é ɖé wɛ ɖò nǔ wà wɛ é zɔ́n bɔ é ɖɔ ɖɔ Jehovah wu wɛ nǔ lɛ sín. Nǔ taji ɖé lɛ wɛ, bɔ Jɔbu tuùn nǔtí dó ye wu ǎ, b’ɛ zɔ́n bɔ é wá gbeta e ma sɔgbe ǎ é kɔn.

Nǔ ɖò mɔ̌ có, Jɔbu sín nǔɖiɖi lidǒ tawun. Nǔɖiɖi tɔn jɛ wě ɖò nǔ ɖěɖee é ɖɔ hwenu e è ɖò nǔyá ɖɔ n’i wɛ lɛ é mɛ; xó tɔn lɛ sɔgbe, jɛ gan, bo nɔ lɛ́ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ ɖò égbé. Hwenu e é ɖɔ xó dó nǔjiwǔ e ɖò nǔɖiɖó lɛ mɛ lɛ é wu é ɔ, é gbajɛ̌mɛ nú nǔ lɛ ɖò ali ɖé nu, bɔ alɔdó Mawu tɔn mɛvo ɔ, gbɛtɔ́ ɖebǔ sixu kpéwú bo bló ǎ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é ɖɔ ɖɔ Jehovah “hɛn ayikúngban ɔ ɖó te; é ka sɔ́ ɖó nǔɖe jí ǎ”; nǔɖe wɛ bɔ xwè kanweko mɔkpan ko wá yì cobɔ nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ wá mɔ dò na. * (Jɔbu 26:7) Hwenu e Jɔbu ɖò xó ɖɔ dó nukúnɖiɖó sɔgudo tɔn éɖesunɔ tɔn wu wɛ é ɔ, é ɖè jiɖe e sunnu gbejinɔtɔ́ ɖevo lɛ ko ɖó é ɖɔhun xlɛ́. Jɔbu ganjɛwu ɖɔ enyi kú na bo tlɛ sɔ́ emi ɔ, Mawu na flín emi, é na jɛ dò emitɔn, bo na wá fɔ́n emi wá gbɛ̀.—Jɔbu 14:13-15; Eblée lɛ 11:17-19, 35.

Bɔ gbejininɔ xó ɔ ka lo? Elifazi kpo xɔ́ntɔn tɔn we lɛ kpo zyan vǎ d’eji ɖɔ gbejininɔ gbɛtɔ́ tɔn kún ɖɔ nǔtí ɖò Mawu nukɔn ó. Jɔbu ka yí gbè nú linlin nyanya enɛ à? Ðebǔ lɔ ǎ! Jɔbu ɖɔ ɖɔ gbejininɔ nyí nǔ ɖò Mawu nukúnmɛ. É ɖɔ kpo jiɖiɖe kpo dó Jehovah wu ɖɔ: “É na ɖ’ayi gbejininɔ ce wu.” (Jɔbu 31:6) Gɔ́ na ɔ, Jɔbu mɔ nǔ jɛ wu vaan ɖɔ bo na dó tɛ́n gbejininɔ emitɔn kpɔ́n kpowun wɛ zɔ́n bɔ gbɔdónúmɛtɔ́-nyijɛtɔ́ emitɔn lɛ ɖò xó nyanya enɛ lɛ ɖɔ wɛ. Enɛ e Jɔbu tuùn é sísɛ́ ɛ b’ɛ ɖɔ xó gaga ɖé, bɔ xó ɔ sɔgbe sɔmɔ̌ bɔ ye mɛ atɔn lɛ sɔ́ tuùn xó e ye na ɖɔ é ǎ.

Jɔbu tuùn ɖɔ gbejininɔ emitɔn kúnkplá gbɛ̀ e emi nɔ zán ayihɔngbe ayihɔngbe é. Enɛ wu ɔ, é jɛhun dó lee é nɔ zán gbɛ̀ gbɔn é kpo lee é nɔ wà nǔ gbɔn é kpo jí. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, é nyi alɔ nú vodunsinsɛn alɔkpa lɛ bǐ, é nɔ wà nǔ xá mɛ ɖevo lɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, kpodo yɛ̌yi kpo; é nɔ nɔ mimɛ̌ jí, bo nɔ tɔ́jú xwédo tɔn; ɖò taji bǐ ɔ, é nɔ gbeji nú Mawu nǔgbo ɖokpo ɔ, Jehovah. Mɔ̌ mɛ ɔ, Jɔbu kpéwú bo ɖɔ kpo ayi tɔn bǐ kpo ɖɔ: “Kaka nú un na kú ɔ, un na jó gbejininɔ ce dó ǎ!”—Jɔbu 27:5, nwt; 31:1, 2, 9-11, 16-18, 26-28.

Jɔbu gbɛ́ ɖɔ emi kún na jó gbejininɔ emitɔn dó gbeɖé ó

Ði Nǔ Jɔbu Ðɔhun

A ka ɖó linlin ɖokpo ɔ dó gbejininɔ wu Jɔbu ɖɔhun à? É bɔwǔ ɖɔ è ni ɖɔ ‘un ɖò gbeji,’ amɔ̌, Jɔbu mɔ ɖɔ gbejininɔ byɔ nǔ hú è ni ɖɔ ɖò nu kpowun. Nú é na bo tlɛ vɛwǔ ɔ, mǐ nɔ setónú nú Mawu, bo nɔ wà nǔ e sɔgbe ɖò nukún tɔn mɛ é gbè bǐ gbè ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ, bo nɔ dó ɖexlɛ́ ɛ ɖɔ mǐ sɔ́ mǐɖée bǐ jó n’i kpo ayi mǐtɔn bǐ kpo. Enyi mǐ nɔ zán gbɛ̀ gbɔn mɔ̌ ɔ, é ɖò wɛn ɖɔ mǐ na hɛn xomɛ Jehovah tɔn hun, bɔ kɛntɔ́ tɔn Satáan ka na ɖò akpɔ mɔ wɛ lee Jɔbu bló gbɔn ɖò xwè mɔkpan ɖíe é. Ali ɖagbe hugǎn e nu mǐ sixu ɖi nǔ Jɔbu ɖɔhun ɖè é nɛ.

Amɔ̌, fí e tan Jɔbu tɔn fó ɖó é nɛ ǎ. Ayi tɔn fɛ́ sín nǔ e ɖò taji hugǎn é jí, b’ɛ sɔ́ ayi ɖó nǔjlɔjlɔwatɔ́ e é nyí é jí kaka bo sɔ́ kpéwú bo jɛhun dó nyikɔ Mawu tɔn jí ǎ. É ɖó hudo nǔgbɛnúmɛ kpo alɔdó kpo tɔn bá dó nɔ kpɔ́n nǔ lɛ lee Mawu nɔ kpɔ́n gbɔn é. É kpó ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn mɔ wɛ, bo lɛ́ ɖò aluwɛ mɛ, enɛ wu ɔ, é ɖó hudo gbɔdónúmɛ tɔn tawun. Etɛ Jehovah ka na wà nú nya nǔɖitɔ́ enɛ e lɛ́ nyí gbejinɔtɔ́ é? Xóta ɖevo e ɖò xóta ɖebɔdoɖewu elɔ mɛ é na na xósin nú nǔkanbyɔ enɛ.

^ akpá. 23 É kpaca mɛ ɖɔ Elifazi mɔ ɖɔ emi kpo xɔ́ntɔn emitɔn lɛ kpo ɖɔ xó nú Jɔbu kpo xomɛnyínyɔ́ kpo, vlafo ɖó gbè yetɔn e ma yì jǐ ǎ é wutu. (Jɔbu 15:11) É ɖò mɔ̌ có, xó e è ɖɔ kpo gbè fífá kpo é sixu d’azɔn mɛ.

^ akpá. 26 Lee è ko tuùn gbɔn é ɔ, xwè 3 000 mɔ̌ gudo wɛ nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ wá mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ ayikúngban ɔ kún ɖò nǔ ɖě jí ó. É nyí hwenu e è nɔ jɔhɔn mɛ bo ɖè fɔtóo gudo é wɛ gbɛtɔ́ lɛ bǐ agba wá kúdeji ɖɔ nǔgbo wɛ Jɔbu ɖɔ ǎ.