Skip to content

Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Etɛwu È ka Ɖó Na Ɖi Nǔ nú Mawu?

Mawu ka Tíìn À?

Biblu na xósin ɔ kpo nǔ e xlɛ́ mɔ̌ bo lɛ́ na ganjɛwu mɛ lɛ é atɔ́ɔ́n kpo.

Kplɔnkplɔn Bo Na Tuùn Mawu

Mɛ̌ ka Nyí Mawu

Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à? É ka nɔ kpé nukún dó mǐ wu à?

Nɛ̌ Mawu ka Nɔ Nyí?

A ka tuùn ɖɔ Mawu ɖó nyikɔ e nɔ dó gesí éɖokpo géé é ɖé à?

Mǐ Nɔ Kplɔ́n Nǔ Dó Mawu Wu Gbɔn Gbeyiɖɔ Tɔn lɛ Gblamɛ

Gbeyiɖɔ gbejinɔtɔ́ atɔn d’alɔ mǐ bɔ mǐ kplɔ́n nǔ dó Mawu kpo lee mǐ na wà gbɔn bo na mɔ nyɔna tɔn lɛ é kpo wu.

Nǔgbo ɔ Dó Mawu kpo Klisu kpo Wu

Vogbingbɔn tɛ ka ɖò Mawu kpo Klisu kpo tɛntin?

Jijɔ Tɛ lɛ Mawu ka Ðó?

Jijɔ taji tɛ lɛ Mawu ka ɖó?

Mawu ka Nɔ Ðó Kɛ́n Jǐ Towe À?

Kúnnuɖenú tɛ ka xlɛ́ ɖɔ ganjininɔ towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu tawun?

Mawu ka Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ À?

Mawuxówema ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ Mawu nɔ ɖ’ayi wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ wu, nɔ mɔ nǔ jɛ ye wu bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá mǐ.

Nǔ Ɖěɖee Nɔ Tɛ́n Nùɖiɖi Kpɔ́n lɛ É

Aniwu Mawu ka Tin Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè?

Mɛ gegě nɔ kan nǔ e wu wangbɛnúmɛ kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo gɔ́ gbɛ̀ ɔ é byɔ. Biblu na xósin e jɛmɛ nú mɛ bo lɛ́ ɖu ɖò mɛ jí é ɖé.

Mawu Sisɛkpɔ

Nɛ̌ A ka Sixu Sɛkpɔ Mawu Gbɔn?

Mawu ka nɔ sè ɖɛ lɛ bǐ à? Ba dò nú xósin ɔ kpo lee mǐ ɖó na xoɖɛ gbɔn é kpo gɔ́ nú nǔ ɖevo e mǐ sixu wà bo sɛkpɔ Mawu é.

Nùnina Mawu Tɔn E Hugǎn Bǐ É: Etɛwu É ka Xɔ Akwɛ Sɔmɔ̌?

Etɛ lɛ ka zɔ́n bɔ nùnina ɖě nɔ akwɛ hú ɖě? Tamɛ linlin dó nǔ enɛ lɛ jí na d’alɔ mǐ bɔ lee gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ gɔ́ngɔ́n d’eji.

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi Gbɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Mǐ ni kpɔ́n nǔ e é ba ɖɔ mǐ ni wà é atɔn.

Lee A Sixu Ðu Nukúnkpédómɛwu Mawu Tɔn Sín Lè Gbɔn É

Mawuxówema ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn nùɖiɖi e mǐ ɖó dó akpá e Jehovah dó nú gbɛtɔ́ lɛ dó sɔgudo wu é lidǒ.