Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Kplɔnkplɔn Bo Na Tuùn Mawu

Mɛ̌ ka Nyí Mawu

Mawu ka ɖó nyikɔ ɖé à? É ka nɔ kpé nukún dó mǐ wu à?

Nɛ̌ Mawu ka Nɔ Nyí?

A ka tuùn ɖɔ Mawu ɖó nyikɔ e nɔ dó gesí éɖokpo géé é ɖé à?

Jijɔ Tɛ lɛ Mawu ka Ðó?

Jijɔ taji tɛ lɛ Mawu ka ɖó?

Mawu ka Nɔ Ðó Kɛ́n Jǐ Towe À?

Kúnnuɖenú tɛ ka xlɛ́ ɖɔ ganjininɔ towe nɔ ɖu ayi mɛ nú Mawu tawun?

Mawu ka Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ À?

Mawuxówema ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ Mawu nɔ ɖ’ayi wuvɛ̌ mǐtɔn lɛ wu, nɔ mɔ nǔ jɛ ye wu bo nɔ lɛ́ sè wuvɛ̌ xá mǐ.

Mawu Sisɛkpɔ

Nɛ̌ A ka Sixu Sɛkpɔ Mawu Gbɔn?

Mawu ka nɔ sè ɖɛ lɛ bǐ à? Ba dò nú xósin ɔ kpo lee mǐ ɖó na xoɖɛ gbɔn é kpo gɔ́ nú nǔ ɖevo e mǐ sixu wà bo sɛkpɔ Mawu é.

Nùnina Mawu Tɔn E Hugǎn Bǐ É: Etɛwu É ka Xɔ Akwɛ Sɔmɔ̌?

Etɛ lɛ ka zɔ́n bɔ nùnina ɖě nɔ akwɛ hú ɖě? Tamɛ linlin dó nǔ enɛ lɛ jí na d’alɔ mǐ bɔ lee gbɛxixɔ ɔ sù nukún mǐtɔn mɛ gbɔn é na lɛ́ gɔ́ngɔ́n d’eji.

Nɛ̌ A ka Sixu Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi Gbɔn?

Biblu d’akpá ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ wà jlǒ Mawu tɔn lɛ é na nɔ gbɛ̀ kaka sɔyi. Mǐ ni kpɔ́n nǔ e é ba ɖɔ mǐ ni wà é atɔn.

Lee A Sixu Ðu Nukúnkpédómɛwu Mawu Tɔn Sín Lè Gbɔn É

Mawuxówema ɔ nɔ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ hɛn nùɖiɖi e mǐ ɖó dó akpá e Jehovah dó nú gbɛtɔ́ lɛ dó sɔgudo wu é lidǒ.