Skip to content

Jijɔ Mawu Tɔn lɛ Ðiɖó

Lee È Na Kpɔ́n Te Gbɔn É

Ðu Vivǐ Lè E Nùnamɛ Nɔ Hɛn Wá lɛ É Tɔn

Nùnamɛ nɔ wà ɖagbe nú hwi kpo mɛ ɖevo lɛ kpo. É nɔ hun ali nú nǔwaɖókpɔ́ kpo xɔ́ntɔn zunzun kpo. Nɛ̌ a ka sixu nyí mɛ e nɔ na nǔ mɛ kpodo xomɛhunhun kpo é ɖé gbɔn?

Xomɛfífá: Ali Nùnywɛ Tɔn

Hwenu e è wà nǔ e ma sɔgbe ǎ é xá we é ɔ, é nɔ bɔwǔ ɖɔ è ni cí xwii ǎ, é ɖò mɔ̌ có, Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú Klisanwun lɛ ɖɔ ye ni nyí xomɛfatɔ́. Etɛ ka sixu d’alɔ we bɔ a na tɛnkpɔn bo ɖó jijɔ Mawu tɔn enɛ?

Nǔ E Wu Nugbǒɖiɖɔ Ðó Lè É

Tan jɔ tan lɛ xlɛ́ lè nugbǒɖiɖɔ tɔn lɛ.

Kancica Ɖagbe Ɖiɖó Xá Mɛ Ɖevo Lɛ

Lee A Sixu Ðu Ðò Xomɛsin Towe Jí Gbɔn É

Hwiɖée jijodó nú xomɛsin sixu wà nǔ dó lanmɛ towe wu, amɔ̌ a sixu ɖu ɖò xomɛsin towe jí. Enyi mɛ e a da é ɖò akpɔ̀ dó nú we wɛ tawun ɔ, etɛ a ka sixu wà?