Skip to content

Ðɛxixo

Etɛwu È ka Ɖó Na Nɔ Xoɖɛ?

Mawu ka Na Na Sinkɔn nú Ðɛ Ce lɛ À?

Enyi Mawu na na sinkɔn nú ɖɛ towe kpo é na gbɔ kpo ɔ, hwiɖesu wu wɛ é na sín.

Lee È Na Nɔ Xoɖɛ Gbɔn É

Etɛ lɛ Un ka Sixu Xoɖɛ Bo Byɔ?

Kpɔ́n nǔ e wu nǔ e nɔ vɛ́ adɔ̌ nú mɛ lɛ é xɔ akwɛ nú Mawu é.

Nɔ Xoɖɛ Dó Byɔ Nyɔna Mawu Tɔn

Nɛ̌ mǐ ka sixu xoɖɛ gbɔn bɔ Mawu na sè bo kɔn nyɔna dó mǐ jí?

Hwɛjijɔ E Wu Mawu Ma Nɔ Sè Ðɛ ɖé lɛ Ǎ É We

Kpɔ́n ɖɛ alɔkpa e Mawu ma nɔ sè ǎ lɛ é kpo mɛ alɔkpa e é ma nɔ ɖótó ǎ lɛ é kpo.

Etɛwu È ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ Ðò Jezu Sín Nyikɔ Mɛ?

Kpɔ́n lee ɖɛxixo ɖò Jezu nyikɔ mɛ nɔ kpa susu nú Mawu gbɔn é, kpo lee é nɔ ɖè sísí xlɛ́ Jezu gbɔn é kpo.

Un ka Ðó Na Xoɖɛ Sɛ́dó Mɛ Mímɛ́ lɛ Wɛ À?

Kpɔ́n nǔ e Biblu ɖɔ dó mɛ e mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó é wu é.