Skip to content

Nǔ E Gbɛ̌ Towe lɛ Nɔ Ðɔ É

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

Etɛ a ka na zé gbɛ̀ towe dó wà? Kpɔ́n lee ɖyɔvǐ ɖokpo nya nùɖé lɛ gbé bo kpé ye wu, lobɔ é hɛn awǎjijɛ wá n’i gbɔn é