Skip to content

Nǔ E Gbɛ̌ Towe lɛ Nɔ Ðɔ É

Kpɔ́n video e mɛ mɛ winnyawinnya e gbɔn gbɛ̀ ɔ mɛ é ɖé lɛ ɖɔ gbɛmɛ tagba lɛ kpo lee ye nɔ ɖu ɖ’eji gbɔn é kpo ɖè lɛ é.

 

Gbɛzinzan E Nyɔ́ Hú Bǐ É

A jló ɖɔ gbɛ̀ towe ni ɖó lè à? Ðǒtó lee Cameron mɔ vivo ɖò gbɛmɛ ɖò fí e é ma tlɛ lin ɖè ǎ é gbɔn é.