Skip to content

Enyi È Gbidi Kɔ nú We Bá Ðóxó Xá We ɔ ka Lo?

Enyi È Gbidi Kɔ nú We Bá Ðóxó Xá We ɔ ka Lo?

A sixu kanbyɔ hwiɖée ɖɔ: “É ma ka nyɔ́ hú ɖɔ má jó nyiɖée dó à? È na ɖɔ lɔ ɔ, mɛ lɛ bǐ wɛ ka nɔ ɖóxó xá yeɖée à cé?”

Nɔte bo lin nǔ kpɔ́n!

Nugbǒ: Mɛ lɛ bǐ nɔ wà mɔ̌ ɖě ǎ.

Nugbǒ wɛ ɖɔ a sixu kpɔ́n lee kɛ́n lɛ yì jǐ gbɔn é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, dobanunǔ États-Unis tɔn ɖé xlɛ́ ɖɔ mɛ winnyawinnya 2 ɖò 3 jí tíìn bɔ, cobonu ye na fó wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn ɖò tò enɛ mɛ ɔ, ye nɔ ko ɖò xó ɖó xá yeɖée wɛ. Amɔ̌, enɛ lɛ́vɔ xlɛ́ ɖɔ mɛ 1 ɖò 3 jí tíìn, bo ɖò kɛ́n enɛ mɛ ɖě ǎ.

Etɛ è ka sixu ɖɔ dó mɛ nukɔntɔn lɛ wu? Dobanúnǔtɔ́ lɛ mɔ ɖɔ gègě mɛ winnyawinnya enɛ lɛ e nɔ ɖóxó xá yeɖée lɛ é tɔn nɔ sún sìn nǔ e bɔ d’ewu lɛ é ɖokpo alǒ hú mɔ̌ tɔn.

Akpɔ̀. Mɛ winnyawinnya ɖěɖee nɔ ɖóxó xá yeɖée jɛ nukɔn nú alɔwliwli lɛ é gègě nɔ wá ɖɔ un ko nywɛ ɔ ɖò gudo mɛ.

Xó ɖiɖó xá mɛɖée jɛ nukɔn nú alɔwliwli cí desɛ́ɛn ɖagbeɖagbe ɖé sísɔ́ dó ɖó afɔsúnsúnnú ɖé ɖɔhun

Jì ma ɖè dó mɛɖée wu. Ðò xóɖóxámɛ gudo ɔ, mɛ e ɖóxó xá yeɖée lɛ é nɔ jɛ kinkanbyɔ yeɖée jí ɖɔ, ‘Mɛ̌ mɛ̌ e éyɛ ka ɖóxó xá kpɔ́n?’

Un ko nywɛ ɔ. È na ɖɔ ɔ, ɖyɔvǐ gègě nɔ ba mɛ e na cyɔn alɔ ye jí é, enyi mɛ e na gbɔ jlǒ dó ye wu é ǎ. Dɔnkpɛvu gègě nɔ mɔ ɖɔ é kún nyí nǔ emitɔn wɛ nyɔ́ ɖyɔvǐ e emi ɖóxó xá é nukúnmɛ ó.

Nǔ e mɛ é nɔ tɔ́n kɔ dó é: Agbaza towe xɔ akwɛ tawun bo nyí nǔ e è na sɔ́ dó gbɔ jlǒ na é ɖé kpowun ǎ. Xlɛ́ ɖɔ emi zunfan sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn lɛ gbɔn tónúsíse nú sɛ́n Mawu tɔn e ɖɔ ɖɔ è ma ɖóxó xá mɛɖée jɛ nukɔn nú alɔwliwli ó é gblamɛ. Enɛ gudo ɔ, nú a wá wlí alɔ gbeɖé ɔ, a na ɖóxó xá mɛ e a da é. A na kpéwú, bo na ɖu víví tɔn bǐ mlɛ́mlɛ́; ado ka sɔ́ na hu we ǎ, a ka sɔ́ na ɖɔ un ko nywɛ ɔ ǎ, bɔ xɛsi ka sɔ́ na nɔ ɖi we hwɛhwɛ lee é nɔ nyí gbɔn hwenu è ɖóxó xá mɛɖée jɛ nukɔn nú alɔwliwli é ɖɔhun ǎ.—Nùnywɛxó 7:22, 23; 1 Kɔlɛntinu lɛ 7:3.