Skip to content

Azɔ̌zɔ́nmɛ Biblu Kplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

È sɔnǔ nú azɔ̌zɔ́nmɛ elɔ lɛ bo na dó d’alɔ mɛ winnyawinnya lɛ bonu ye na mɔ nǔ jɛ Biblu ɔ mɛ. Yǐ azɔ̌zɔ́nmɛ lɛ ɖokpo ɖokpo, xà tan Biblu tɔn ɔ, bo sɔ́ hwiɖée dó ninɔmɛ ɔ mɛ!

Ma sin xomɛ ó, akpáxwé elɔ ko ɖò gbè elɔ mɛ ɖò ɛntɛnɛti jí ǎ.