Skip to content

Alixlɛ́mɛwema Nǔkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Yǐ alixlɛ́mɛwema nǔkplɔnkplɔn tɔn elɔ lɛ, bo zán ye kpo wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? kpo. Ba dò nú nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é, gbějé nǔ e Biblu kplɔ́n mǐ lɛ é kpɔ́n, bo kplɔ́n lee a sixu jɛhun dó nǔɖiɖi towe jí gbɔn é.