Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nùnywɛ Kpo

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nùnywɛ Kpo

Kplɔ́n lee a sixu nyì alɔ nú fɛ́ca ɖěɖee ɖò xɔ́ntɔn zunzun ɖò ɛntɛnɛti jí lɛ é mɛ gbɔn é.