Skip to content

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n vogbingbɔn e ɖò nǔ mɛɖé tɔn jɛ towe jí, jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn, kpo wanyiyi adodwé kpo tɛntin é.