Skip to content

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Lidǒ Ðò Kɔgbidínúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn!

Lidǒ Ðò Kɔgbidínúmɛ Hagbɛ̌ lɛ Tɔn Nukɔn!

Kpɔ́n lee a sixu mɔ hlɔnhlɔn bo na nyí hwiɖesu gbɔn é.