Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Nǔ E A Ðó Na Tuùn Dó Lɔnyiji Fɔnkan Yihun lɛ Wu É

Nǔ E A Ðó Na Tuùn Dó Lɔnyiji Fɔnkan Yihun lɛ Wu É

Lɔnyiji fɔnkan sín ayihun lɛ ɖó na nyí ɖokpo ɖò nǔ e ɖò taji hugǎn ɖò gbɛzán towe mɛ lɛ é mɛ wɛ à?