Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Jǒ Wǔbla Dó Bo Ðó Awǎjijɛ

Jǒ Wǔbla Dó Bo Ðó Awǎjijɛ

Enyi wǔbla wá ɖí bú we ɔ, etɛ a ka sixu wà?