Skip to content

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Etɛ ka Nyí Xɔ́ntɔn Adodwé?

Etɛ ka Nyí Xɔ́ntɔn Adodwé?

Xɔ́ntɔn-nyijɛtɔ́ lɛ ɖiɖó cikɔ nú we wɛ à? Kplɔ́n lee a sixu mɔ xɔ́ntɔn adodwé lɛ gbɔn é, kpo lee hwi lɔ sixu nyí xɔ́ntɔn mɔhun gbɔn é kpo!