Skip to content

ÐIÐE CICAVÍ TƆN LƐ

Ma Jó Azɔ Dó nú É Hɛn Gbɛ̀ Towe Gblé Ó

Ma Jó Azɔ Dó nú É Hɛn Gbɛ̀ Towe Gblé Ó

Azɔ nunu ka nyla dóo à? Enyi mɔ̌ wɛ é ka nyí ɔ, nɛ̌ a ka sixu nyi alɔ nú nǔ e nunu tɔn nɔ jì lɛ é gbɔn?