Skip to content

Lilɛdógbeɖevomɛtɔ́ Biblu Tɔn Lɛ

Biblu ɔ Xɔ Akwɛ nú Ye: Kpɛví Ɔ (William Tyndale)

Wǎn e é yí nú Biblu é jɛ wě ɖò azɔ̌ e é wà é mɛ, azɔ̌ enɛ sín lè ɖu wɛ mǐ kpó ɖè kaka jɛ égbé.

Elias Hutter kpo Biblu Tɔn Ebléegbe Tɔn Nukúnɖeji lɛ Kpo

Akɔwé xwè kanweko 16gɔ́ ɔ tɔn e nɔ nyí Elias Hutter é ɖè Biblu Ebléegbe tɔn wè tɔ́n bɔ ye xɔ akwɛ tawun

Lefèvre d’Étaples: É Ba Ðɔ Gbɛtɔ́ Kpaà lɛ Ni Mɔ Nukúnnú Jɛ Xó Mawu Tɔn Mɛ

Gbeklanxamɛ ɖò ayǐ có, nɛ̌ é ka tɛnkpɔn bo kpé nǔ enɛ wu gbɔn?