Skip to content

Lilɛdógbeɖevomɛ Biblu Tɔn Lɛ

Biblu: Etɛwu É ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌?

Nǔ taji ɖé na d’alɔ we bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e wu lilɛdogbeɖevomɛ Biblu tɔn lɛ sukpɔ́ é mɛ.

Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn ɔ ka Sɔgbe À?

Etɛwu Lẹdogbedevomẹ Aihọn Yọyọ Tọn ɔ ka gbɔn vo nú lilɛdógbeɖevomɛ gegě ɖevo lɛ?

Alɔnuwema Hwexónu Tɔn ɖé Nɔ Gudo nú Nyikɔ Mawu Tɔn Zinzan

Kpɔ́n kúnnuɖenú ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn ɖò “Alɛnuwema Yɔyɔ̌” ɔ mɛ lɛ é.

Elias Hutter kpo Biblu Tɔn Ebléegbe Tɔn Nukúnɖeji lɛ Kpo

Akɔwé xwè kanweko 16gɔ́ ɔ tɔn e nɔ nyí Elias Hutter é ɖè Biblu Ebléegbe tɔn wè tɔ́n bɔ ye xɔ akwɛ tawun