Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lee Biblu Sɔgbe Ðò Hwenuxó Linu Gbɔn É

Mɛ E Xó Biblu Ɖɔ lɛ É

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Lin tamɛ dó kúnnuɖenú ɖěɖee nɔ gudo nú tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ kpo alɔnuwema e dóxó hugǎn bɔ è tuùn lɛ é kpo mɛ lɛ é jí.

Dobanúnǔ Dokunkun Tɔn Ðexlɛ́ Ðɔ Axɔ́su Davidi Nɔ Gbɛ̀ Kpɔ́n Nǔgbo

Xómɔɖɔdónǔwutɔ́ ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ xɛxó ɖé kpowun wɛ Axɔ́su Izlayɛli tɔn Davidi nyí, bɔ gbɛtɔ́ lɛ kpa. Etɛ dobanúnǔtɔ́ dokunkun tɔn lɛ ka mɔ?

Kúnnuɖenú Dobanunǔ Dokunkun Tɔn Kpɛví Ðevo

A sixu nɔ ma tuùn mɛ e Tatunayi nyí é, loɔ, dobanunǔ dokunkun tɔn sín kúnnuɖenú ɖěɖee jí nyikɔ tɔn ɖè lɛ é ɖè nǔ taji ɖé xlɛ́.

Nyikɔ Biblu Tɔn ɖé Ðò Zɛ̌n Hwexónu Tɔn ɖé Jí

Zɛ̌n hwexónu tɔn sín xwɛ e ɖó xwè 3 000 mɔ̌ bɔ è kùn tɔ́n sín dò mɛ ɖò 2012 é ɖé dɔn dobanúnǔtɔ́ lɛ sín ayi ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ. Etɛ ka jiwǔ ɖò nǔ enɛ e è mɔ é mɛ?

Nǔ E Jɛ Bɔ Biblu Ɖɔ lɛ É

Tan Nɔwée Tɔn kpo Sinvɔgbɛ ɔ Kpo: Xɛxó ɖé Kpowun Wɛ Ye Nyí À?

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu bló bɔ jǐ ɖaxó ɖé ja bo sú kún dó nú gbɛtɔ́ nyanya lɛ. Kúnnuɖenú tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ bo xlɛ́ ɖɔ nǔwiwa Mawu tɔn wɛ Sinvɔgbɛ ɔ nyí?

Alɔlyɛnzɔ́ Ejipu Hwexónu Tɔn Tɔn ɖé Dó Zǒgbe Gbesisɔ Tan Biblu Tɔn ɖé Tɔn Jí

Xà nǔ dó lee nǔwlanwlán xóxó Ejipu tɔn ɖé ɖexlɛ́ ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe gbɔn é wu.

Gbɛ̀ Ɖò Biblu Sín Táan Mɛ

A ka Tuùn À?—Octobre 2017

Nùwalɔ Jwifu lɛ tɔn tɛ ka zɔ́n bɔ Jezu gbɛ́ nǔ xwíxwlé?

A ka Tuùn À?—Atɔxwɛ No. 52017

Mɛ zun wɛ Jezu ka ɖè bo ylɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é ɖɔ “cuku lɛ” à?

A ka Tuùn À?—Juin 2017

Etɛwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ sà kanlin ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é nyí “ajotɔ́”?

A Ka Tuùn À?—Octobre 2016

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, bǎ tɛ mɛ Hlɔma ka na mɛɖesúsínínɔ acɛkpatɔ́ lɛ ɖó ɖò Judée? Nugbǒ wɛ ɖɔ ɖò hwexónu ɔ, mɛɖé sixu yì dó gbehan nyanya dó mɛ ɖevo sín gle mɛ à?