Skip to content

Lee Biblu Sɔgbe Ðò Hwenuxó Linu Gbɔn É

Tò kpo Fí E Xó Biblu Ɖɔ lɛ É Kpo

Nǔ E È Wlan Ð’ayǐ Ðò Hwexónu lɛ É Dó Zǒgbe Fí E Akɔta Izlayɛli Tɔn ɖé Nɔ É Jí

Awinnyaxwɛ Samalíi tɔn dó zǒgbe nǔ e hwenuxó ɖɔ bɔ è mɔ ɖò Biblu mɛ lɛ é jí.

Ninivu j’ayǐ

Hwenu e Asilíi tò ɔ huzu tò agbɔ̌nnɔ ɖé é ɔ, gbeyiɖɔ Mawu tɔn ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ nǔmaɖónukún ɖé na jɛ.

Mɛ E Xó Biblu Ɖɔ lɛ É

A ka Tuùn À?: Mars 2020

Gbɔn vo nú Biblu ɔ, nǔ ɖevo tɛ ka xlɛ́ ɖɔ Izlayɛli-ví lɛ nyí kannumɔ ɖò Ejipu?

Nyikɔ Biblu Tɔn ɖé Ðò Zɛ̌n Hwexónu Tɔn ɖé Jí

Zɛ̌n hwexónu tɔn sín xwɛ e ɖó xwè 3 000 mɔ̌ bɔ è kùn tɔ́n sín dò mɛ ɖò 2012 é ɖé dɔn dobanúnǔtɔ́ lɛ sín ayi ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ. Etɛ ka jiwǔ ɖò nǔ enɛ e è mɔ é mɛ?

Dobanúnǔ Dokunkun Tɔn Ðexlɛ́ Ðɔ Axɔ́su Davidi Nɔ Gbɛ̀ Kpɔ́n Nǔgbo

Xómɔɖɔdónǔwutɔ́ ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ xɛxó ɖé kpowun wɛ Axɔ́su Izlayɛli tɔn Davidi nyí, bɔ gbɛtɔ́ lɛ kpa. Etɛ dobanúnǔtɔ́ dokunkun tɔn lɛ ka mɔ?

A ka Tuùn À?: Février 2020

Nɛ̌ dobanúnǔ dokunkun tɔn ka dó zǒgbe azɔ̌ e Bɛlucasáa Babilɔnu tɔn wà é jí gbɔn?

Kúnnuɖenú Dobanunǔ Dokunkun Tɔn Kpɛví Ðevo

A sixu nɔ ma tuùn mɛ e Tatunayi nyí é, loɔ, dobanunǔ dokunkun tɔn sín kúnnuɖenú ɖěɖee jí nyikɔ tɔn ɖè lɛ é ɖè nǔ taji ɖé xlɛ́.

Jaan Baptɛmublonúmɛtɔ́ ɔ ka Nɔ Gbɛ̀ Nǔgbo À?

Hwenuxó-wlantɔ́ xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn Flavius Josèphe kúdeji ɖɔ Jaan Baptɛmublonúmɛtɔ́ ɔ nɔ gbɛ̀ nǔgbo nǔgbo. Mɔ̌ wɛ mǐ lɔ ka kúdeji gbɔn.

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Lin tamɛ dó kúnnuɖenú ɖěɖee nɔ gudo nú tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ kpo alɔnuwema e dóxó hugǎn bɔ è tuùn lɛ é kpo mɛ lɛ é jí.

Nǔ E Jɛ Bɔ Biblu Ɖɔ lɛ É

Tan Nɔwée Tɔn kpo Sinvɔgbɛ ɔ Kpo: Xɛxó ɖé Kpowun Wɛ Ye Nyí À?

Biblu ɖɔ ɖɔ Mawu bló bɔ jǐ ɖaxó ɖé ja bo sú kún dó nú gbɛtɔ́ nyanya lɛ. Kúnnuɖenú tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ bo xlɛ́ ɖɔ nǔwiwa Mawu tɔn wɛ Sinvɔgbɛ ɔ nyí?

A ka tuun a?—juin 2022

Hlɔ̌manu lɛ́ ka nɔ yí gbe bɔ è nɔ ɖi mɛ e è xwe nyi atín wú, bo hu Jezu ɖɔhun é ɖé ganjí a?

Alɔlyɛnzɔ́ Ejipu Hwexónu Tɔn Tɔn ɖé Dó Zǒgbe Gbesisɔ Tan Biblu Tɔn ɖé Tɔn Jí

Xà nǔ dó lee nǔwlanwlán xóxó Ejipu tɔn ɖé ɖexlɛ́ ɖɔ Biblu ɔ sɔgbe gbɔn é wu.

Tinmɛ E Biblu Na Dó Kannumɔgbenu E Jwifu lɛ Yì É Wu É ka Sɔgbe À?

Kúnnuɖenú dò glɔ́ tɔn lɛ ka dó zǒgbe lee Jwifu e yì kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu lɛ é sín gbɛ̀ na cí bɔ Mawu ko ɖɔ é jí à?

Gbɛ̀ Ɖò Biblu Sín Táan Mɛ

A ka tuun a?: juin 2022

Lěe è nɔ tuun xwe lɛ́ kpó sun lɛ́ kpó ɖo Biblu sín táan mɛ gbɔn é

Nǔ E È Nɔ Dó Ðó Nǔ Wuntun Na Ðò Hwexónu lɛ É

Etɛwu nǔ e è nɔ dó ɖó nǔ wuntun na ɖò hwexónu lɛ é ka ɖò taji sɔmɔ̌? Nɛ̌ axɔ́su lɛ kpo acɛkpatɔ́ lɛ kpo ka zán ye gbɔn?

A ka Tuùn À?—Octobre 2017

Nùwalɔ Jwifu lɛ tɔn tɛ ka zɔ́n bɔ Jezu gbɛ́ nǔ xwíxwlé?

A ka Tuùn À?—Atɔxwɛ No. 52017

Mɛ zun wɛ Jezu ka ɖè bo ylɔ mɛ e ma nyí Jwifu ǎ lɛ é ɖɔ “cuku lɛ” à?

A ka Tuùn À?—Juin 2017

Etɛwu Jezu ka ɖɔ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ sà kanlin ɖò tɛmpli ɔ mɛ lɛ é nyí “ajotɔ́”?

A Ka Tuùn À?—Octobre 2016

Ðò xwè kanweko nukɔntɔn ɔ mɛ ɔ, bǎ tɛ mɛ Hlɔma ka na mɛɖesúsínínɔ acɛkpatɔ́ lɛ ɖó ɖò Judée? Nugbǒ wɛ ɖɔ ɖò hwexónu ɔ, mɛɖé sixu yì dó gbehan nyanya dó mɛ ɖevo sín gle mɛ à?