Skip to content

Alɔnuwema Biblu Tɔn Lɛ

Alɔnuwema Hwexónu Tɔn ɖé Nɔ Gudo nú Nyikɔ Mawu Tɔn Zinzan

Kpɔ́n kúnnuɖenú ɖěɖee xlɛ́ ɖɔ nyikɔ Mawu tɔn ɖò “Alɛnuwema Yɔyɔ̌” ɔ mɛ lɛ é.

Nǔ E Ðò Wema Mlámlá Hwexónu Tɔn ɖé Jí É Wá Jɛ Wě

Ðò 1970 ɔ, dobanúnǔtɔ́ dokunkun tɔn lɛ kun wema mlámlá zojikpo ɖé sín dò glɔ́ ɖò Ein Gedi ɖò Israël. Wlɛnwín yɛwliwlí tɔn 3-D zɔ́n bɔ è vlɔ́n wema mlámlá ɔ ɖò ali ɖé nu. Etɛ yɛwliwlí ɔ ka xlɛ́?

Biblu ɔ Xò Gblègblé Zlɛ

Biblu wlantɔ́ kpo wema-vɔ́-wlantɔ́ lɛ kpo zán anyǔwema lɛ kpo fɛ́n lɛ kpo dó wlan wɛn Biblu tɔn ɔ. Nɛ̌ nùwlanwlan xóxó enɛ lɛ ka gézé kaka jɛ hwe mǐtɔn nu gbɔn?

Gbɛzán Jezu Tɔn Sín Tan E Ðò Biblu Mɛ É ka Sɔgbe À?

Lin tamɛ dó kúnnuɖenú ɖěɖee nɔ gudo nú tan e ɖò Wɛnɖagbe-Wema lɛ kpo alɔnuwema e dóxó hugǎn bɔ è tuùn lɛ é kpo mɛ lɛ é jí.