Skip to content

Xwi Ðiɖí Xá Adla Lɛ

Wuvɛ̌ Mimɔ

Wuvɛ̌ Mimɔ: Tódɔnnúmɛ Mawu Tɔn Wɛ À?

Mawu ka nɔ zán azɔn alǒ awě lɛ dó dɔn tó nú gbɛtɔ́ lɛ ɖó hwɛ yetɔn lɛ wutu wɛ ǎ?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðí Xwi Xá Awěxomɛ Gbɔn?

Mɛ winnyawinnya lɛ ɖɔ nǔ ɖěɖee d’alɔ ye bɔ ye ɖí xwi xá lɛ é.

Etɛwu Nǔnyanyawiwa kpo Wuvɛ̌ Mimɔ kpo ka Tíìn?

Nɛ̌ nǔ nyanya ka bɛ́ gbɔn? Aniwu Mawu ka tin bɔ é tíìn kaka jɛ dìn? Wuvɛ̌ mimɔ ka na wá vɔ gbeɖé à?

Aniwu Mawu ka Tin Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè?

Mɛ gegě nɔ kan nǔ e wu wangbɛnúmɛ kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo gɔ́ gbɛ̀ ɔ é byɔ. Biblu na xósin e jɛmɛ nú mɛ bo lɛ́ ɖu ɖò mɛ jí é ɖé.

Etɛwu Mawu ka Tin Bɔ È Hu Mɛ Tɛ́

Mɛ gegě kan nǔ e wu Mawu wanyiyinɔ ɖé tin bɔ wuvɛ̌ mimɔ tíìn sɔmɔ̌ é byɔ. Biblu na xósin ɖagbe lɛ!

Kú Mɛvívɛ́ ɖé Tɔn

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú É

Nɛ̌ mɛɖé ka sixu ɖu ɖò aluwɛ jí gbɔn? Nukúnɖiɖo ɖé ka ɖè nú mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é à?

Gbɛ̀ Ninɔ ka Xɔ Akwɛ Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Kú nú Mɛ É À?

Kpɔ́n wěɖexámɛ tawun tawun ɖěɖee sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn nu é atɔ́ɔ́n.

Nukúnɖiɖo Tɛ ka Ðè nú Mɛkúkú Lɛ?

Etɛ ka nɔ jɛ ɖò kú gudo? Mǐ ka na lɛ́ wá mɔ mɛvívɛ́ mǐtɔn e kú lɛ é gbè ɖokpo à?

Adla J'ayǐ Lɛ

Gbɛ̀ Ninɔ ka Xɔ Akwɛ Hwenu E Adla ɖé J’ayǐ É À?

Biblu na alixlɛ́mɛ tawun tawun e sixu d’alɔ we, bɔ a na mɔ hwiɖée mɛ ɖò adla j’ayǐ ɖé gudo lɛ é.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Adla lɛ Wu?

Tódɔnnúmɛ Mawu tɔn wɛ à? Mawu ka nɔ d’alɔ mɛ e wu adla wà nǔ dó lɛ é à?