Skip to content

Xɔ́ntɔn Zunzun

Xɔ́ntɔn Zunzun

Etɛ ka Nyí Xɔ́ntɔn Adodwé?

Xɔ́ntɔn-nyijɛtɔ́ lɛ mimɔ vɛwǔ ɖebǔ ǎ, amɔ̌, nɛ̌ a ka sixu mɔ xɔ́ntɔn jɔ xɔ́ntɔn lɛ gbɔn?

Mɛɖokponɔ Ninɔ

Nú Un Ma Nyí Mɛɖé Mɛ Ǎ ɔ ka Lo?

É ka ɖò taji hugǎn ɖɔ a ni nyí mɛ ɖò mɛ e xó ɖò nǔ e ye ɖi nǔ na lɛ é wu é sí wɛ à? Alǒ a ni nɔ gbeji nú hwiɖée?

Xó Ɖiɖɔ Xá Mɛ Gbɔn Wlɛnwín Nùnywɛ Xwitixwiti Tɔn lɛ Gblamɛ

Lěe è ná zé azɔ̌ “ɖó tɛn tɔn mɛ” gbɔn é

Wěɖexámɛ e sixú d’alɔ we bɔ a ma ná lɔn nú azɔ̌ towe ná d’avaja alɔwlíwlí towe mɛ ǎ é atɔ́ɔ́n.

Lee È Sixu Sɔ́ Nǔnywɛ Xwitixwiti Sín Nǔ lɛ Ðó Tɛn E Jɛxa Ye É Mɛ Gbɔn É

Nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ zinzan sixu wà ɖagbe nú alɔwliwli towe, é ka sixu lɛ́ wà nǔ dó wǔ tɔn. Ðětɛ wà nú alɔwliwli towɛ wɛ é ka ɖè?

Etɛ Un ka Ðó Na Tuùn Dó Fɔtóo Mímá Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí Wu?

Fɔtóo e a yí wǎn na tawun lɛ é mímá gbɔn Ɛntɛnɛti jí nyí ali ɖagbe e nu a na kpó ɖò kpɔ́ xá xɔ́ntɔn towe lɛ kpo xwédo towe kpo ɖè é, amɔ̌, awovínú lɛ ɖ’emɛ ganji.

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nǔnywɛ Kpo

Ðè ayi ɖ’ayǐ bo lɛ́ nɔ ayijayǐ mɛ hwenu e a ɖò kannu xá xɔ́ntɔn towe lɛ ɖò Ɛntɛnɛti jí é.

Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n nǔ e wanyiyi adodwé kpo jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn kpo nyí é.

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Nǔgbododó Biblu tɔn lɛ sixu d’alɔ Klisanwun lɛ bɔ ye na ba mɛ ɖagbe e ye na wlí alɔ xá é, lobo lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́ yeɖée ɖò alɔwliwli ɔ gudo.

Hwɛgbe lɛ Ɖiɖeɖɛ

Etɛwu Un ka Ðó Na Nɔ Byɔ Hwɛsɔ́kɛ?

Enyi a na bo tlɛ lin ɖɔ emi kún kú hwɛ bǐ mlɛ́mlɛ́ ó ɔ, kpɔ́n nǔ taji e wu a ɖó na ɖɔ “ma sin xomɛ ó” lɛ é atɔn.

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xomɛsin Wu?

Hwebǐnu wɛ xomɛsin nɔ sɔgbe à? Etɛ a ka ɖó na wà hwenu e xomɛ jɛ sinsin we jí é?

Etɛ ka Nɔ Nyí Hwɛsɔ́kɛmɛ?

Biblu ɖɔ nǔ atɔ́ɔ́n ɖé lɛ xó bɔ a sixu bló dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛɖé.