Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Lanmɛ Syɛn Hunsin Ðagbe

Xwi Ɖiɖí Xá Azɔn

Gbɛ̀ Ninɔ ka Xɔ Akwɛ Hwenu E A Bɛ́ Azɔn Syɛnsyɛn ɖé É À?

Kpɔ́n lee mɛɖé lɛ nɔ ɖí xwi xá azɔn syɛnsyɛn gbɔn é.

Enyi Un Bɛ́ Azɔn ɖé ɔ ka Lo? (Akpáxwé 3)

Mɛ winnyawinnya atɔn sín kpɔ́ndéwú sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n lee a na ɖí xwi xá gbɔn é.

Nukúnkpikpe Dó Mɛ Wu

Hwenu E Mɛjitɔ́ Ce lɛ Ðokpo Ðò Azɔn Jɛ Wɛ É

Hwiɖokponɔ wɛ nyí mɛ winnyawinnya e ɖó na ɖí xwi xá ninɔmɛ enɛ é ǎ. Kpɔ́n nǔ e d’alɔ mɛ winnyawinnya wè bɔ ye ɖí xwi xá lɛ é.

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Ðò Kúzɔn Jɛ Wɛ É

Nɛ̌ hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ ka sixu dó gbɔ nú mɛ e ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ é lobo kpé nukún dó wǔ tɔn gbɔn? Nɛ̌ nukúnkpémɛwutɔ́ lɛ ka sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ tobutobu e ye sixu mɔ ɖò azɔn ɔ hwenu lɛ é gbɔn?

Lanmɛ Na Nɔ Ganji kpo Azɔn Kpo

Hunhwedómɛ: Nǔ E Nɔ Zɔ́n lɛ É, Wuntun E Nɔ Ðexlɛ́ lɛ É kpo Lee È Na Kpé Nukún D’ewu Gbɔn É Kpo

Etɛ ka nyí hunhwedómɛ? È ka sixu gbò kpò nyi ali jí nú azɔn enɛ alǒ gbɔ à?

Linkpɔ́nzɔn

Hwenu E Gbɛ̀ Wá Cí Nǔ E Hú Agbɔ̌n Mɛ É Ðɔhun É

È na bo ɖò wuvɛ̌ ɖebǔ mɔ wɛ ɔ, gbɛ̀ ninɔ ka xɔ akwɛ.

Un Jló Na Kú: Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Hwenu E Linlin Mɛɖée Huhu Tɔn lɛ Wá nú Mì É À?

Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán é tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ nú mɛ e jló kú é ɖé?

Adohu Adohu kpo Linkpɔ́n Kpo

Biblu ka Sixu D’alɔ We Bɔ A Na Ðu Ðò Adohu Adohu Jí À?

É cí ɖɔ gbɛt ɔ́ lɛ nɔ ɖò adohu adohu jí ɖɔhun. É ka sixu wá nɔte à?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyì Alɔ nú Nǔcikɔ Syɛnsyɛn Gbɔn?

Etɛ ka nɔ dɔn ninɔmɛ enɛ wá? É ɖò lɛlɛ̌ dó we wɛ wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, etɛ a ka sixu wà?