Skip to content

Lanmɛ Syɛn Hunsin Ðagbe

Lanmɛ syɛ́n hunsin ɖagbe

Nɛ̌ Un ka Sixu Wà Gbɔn Bo Ðekpo?

Enyi a jló na ɖekpo hǔn, ma lin ɖɔ tuto nǔɖuɖu tɔn ɖé jɛn emi na xwedó ó, amɔ̌ ɖyɔ nǔɖe lɛ ɖò gbɛzán towe mɛ.

Nɛ̌ Un ka Sixu Bló Gbɔn Bɔ Nǔɖuɖu Ce Na Nyí Hunsin Ðagbe Tɔn?

Mɛ winnyawinnya ɖěɖee ma nɔ ɖu nǔɖuɖu hunsin ɖagbe tɔn ǎ lɛ é sixu wá huzu mɛxo ɖěɖee ma nɔ ɖu nǔɖuɖu hunsin ɖagbe tɔn ǎ lɛ é, enɛ wu ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni sɔnǔ nú aca nǔɖuɖu hunsin ɖagbe tɔn ɖuɖu tɔn dó mɛhwenu.

Xwi ɖíɖí xá azɔn

Azɔn Jɛmagbɔ Nu Didɛ Ðè: Biblu ka Sixu D’alɔ À?

Ganji! Kpɔ́n nǔ e sixu d’alɔ we bɔ a na dɛ ɖò azɔn jɛmagbɔ ɖé nu é atɔn.

Gbɛ̀ Ninɔ ka Xɔ Akwɛ Hwenu E A Bɛ́ Azɔn Syɛnsyɛn ɖé É À?

Kpɔ́n lee mɛɖé lɛ nɔ ɖí xwi xá azɔn syɛnsyɛn gbɔn é.

Enyi Un Bɛ́ Azɔn ɖé ɔ ka Lo? (Akpáxwé 3)

Mɛ winnyawinnya atɔn sín kpɔ́ndéwú sixu d’alɔ we bɔ a na kplɔ́n lee a na ɖí xwi xá gbɔn é.

Nukúnkpíkpé dó mɛ wú

Nukúnkpíkpé Dó Mɛjitɔ́ Mɛxomɔ lɛ Wu: Etɛ Biblu ka Ðɔ D’ewu?

Biblu na kpɔ́ndéwú sunnu kpo nyɔnu kpo nǔɖitɔ́ e wà mɔ̌ lɛ é tɔn. É lɛ́ ɖè wě ɖagbe lɛ xá nukúnkpémɛwutɔ́ lɛ, bɔ é sixu d’alɔ ye.

Hwenu E Mɛjitɔ́ Ce lɛ Ðokpo Ðò Azɔn Jɛ Wɛ É

Hwiɖokponɔ wɛ nyí mɛ winnyawinnya e ɖó na ɖí xwi xá ninɔmɛ enɛ é ǎ. Kpɔ́n nǔ e d’alɔ mɛ winnyawinnya wè bɔ ye ɖí xwi xá lɛ é.

Hwenu E Mɛvívɛ́ ɖé Ðò Kúzɔn Jɛ Wɛ É

Nɛ̌ hagbɛ̌ xwédo ɔ tɔn lɛ ka sixu dó gbɔ nú mɛ e ɖò kúzɔn ɖé jɛ wɛ é lobo kpé nukún dó wǔ tɔn gbɔn? Nɛ̌ nukúnkpémɛwutɔ́ lɛ ka sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ tobutobu e ye sixu mɔ ɖò azɔn ɔ hwenu lɛ é gbɔn?

Lanmɛ ná nɔ ganjí kpó azɔn kpó

Hunhwedómɛ: Nǔ E Nɔ Zɔ́n lɛ É, Wuntun E Nɔ Ðexlɛ́ lɛ É kpo Lee È Na Kpé Nukún D’ewu Gbɔn É Kpo

Etɛ ka nyí hunhwedómɛ? È ka sixu gbò kpò nyi ali jí nú azɔn enɛ alǒ gbɔ à?

Linkpɔ́nzɔn

Hwenu E Gbɛ̀ Wá Cí Nǔ E Hú Agbɔ̌n Mɛ É Ðɔhun É

È na bo ɖò wuvɛ̌ ɖebǔ mɔ wɛ ɔ, gbɛ̀ ninɔ ka xɔ akwɛ.

Enyi Un Ðò Linkpɔ́nzɔn Jɛ Wɛ ɔ, Biblu ka Sixu D’alɔ Mì À?

Nǔ atɔn tíìn, bɔ Mawu nɔ hun alɔ dó na mǐ, bonu mǐ na dó ɖí xwi xá linkpɔ́nzɔn.

Un Jló Na Kú: Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Hwenu E Linlin Mɛɖée Huhu Tɔn lɛ Wá nú Mì É À?

Wěɖexámɛ e nyɔ́ zán é tɛ lɛ ka ɖò Biblu mɛ nú mɛ e jló kú é ɖé?

Adohu adohu kpó linkpɔ́n kpó

Biblu ka Sixu D’alɔ We Bɔ A Na Ðu Ðò Adohu Adohu Jí À?

É cí ɖɔ gbɛt ɔ́ lɛ nɔ ɖò adohu adohu jí ɖɔhun. É ka sixu wá nɔte à?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyì Alɔ nú Nǔcikɔ Syɛnsyɛn Gbɔn?

Etɛ ka nɔ dɔn ninɔmɛ enɛ wá? É ɖò lɛlɛ̌ dó we wɛ wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, etɛ a ka sixu wà?

Nukúnkpédómɛwú dotóoxwé tɔn

Klisanwun ɖé ka Sixu Yí Gbè nú Nukúnkpédómɛwu Dotóoxwé Tɔn À?

Wlɛnwín nukúnkpédómɛwu dotóoxwé tɔn ɖěɖee sín gbeta kɔn mǐ nɔ wá lɛ é kan Mawu wɛ à?