Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

BIBLU NƆ HUZU GBƐZÁN MƐTƆN

Un Wá Jɛ Kpɔ́ Xá Tɔ́ Ce Lo

Un Wá Jɛ Kpɔ́ Xá Tɔ́ Ce Lo
  • È JÌ MÌ ÐÒ: 1954

  • TÒ CE: Philippines

  • TAN CE: Jɛ zɔ ɖó dakaxixo tɔ́ ce tɔn wu

NǓ E UN WÀ WÁ YÌ LƐ É

Saɖiyitomɛtɔ́ gegě nɔ wá kpɔ́n só e mɛ sin nɔ sà sín, b’ɛ nyí fí nukúnɖeji ɖé ɖò ɖibla yì toxo Pagsanjan tɔn mɛ ɖò Philippines é. Finɛ wɛ tɔ́ ce Nardo Leron sù ɖè ɖò wamamɔnɔ kún ɖé mɛ. Ðó é mɔ nǔɖuɖonǔmɛ acɛkpikpa ɔ, kponɔzɔ́watɔ́ lɛ, kpo mɛ e ɖò fí e é nɔ w’azɔ̌ ɖè lɛ é kpo tɔn wutu ɔ, akpɔ nɔ ɖó è bɔ xomɛ nɔ sin i tawun.

Mɛjitɔ́ ce lɛ w’azɔ̌ syɛnsyɛn dó kplɔ́n mǐ mɛ vǐ tantɔn e ye jì lɛ é. Ye nɔ nɔ xwégbe ǎ nú táan gegě, bo na dó kpé nukún dó nǔkún-yiya wu ɖò sókan mɛ. Hwɛhwɛ ɔ, fofó ce Rodelio kpo nyi kpo nɔ kpé nukún dó mǐɖée wu, bɔ xovɛ́ nɔ wà nǔ mǐtɔn hweɖelɛnu. Ee mǐ kpó ɖò kpɛví é ɔ, mǐ mɔ ayihundida sín ali mɔ̌ ɖé ǎ. Hwenu e mǐ ɖó xwè tɛnwe é ɔ, mǐ mɛ vǐ lɛ ɖokpo ɖokpo ɖó na w’azɔ̌ ɖò gle mɛ, bo na nɔ ɖíɖá agɔnkɛ́gban kpinkpɛn lɛ, lobo ɖi zɔnlin gbɔn sókanmɛli lɛ jí. Enyi agban ɖé kpɛn dín bonu mǐ ma sixu ɖíɖá ǎ ɔ, è nɔ hɛn mǐ gannugánnú ɖɔ mǐ ni dɔn yì.

Mǐ ɖó na dɛ ɖò xò e tɔ́ mǐtɔn nɔ xò mǐ é nu, amɔ̌, nǔ e lɛ́ ɖ’akpɔ tawun é wɛ nyí mɔ e mǐ nɔ mɔ b’ɛ nɔ xò nɔ mǐtɔn é. Mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na ɖó è te, amɔ̌, é nɔ kpa mǐ ǎ. Hwenu e nyi kpo Rodelio kpo sù é ɔ, mǐ wá gbeta ɔ kɔn ɖò nǔglɔ bá hu tɔ́ mǐtɔn. Tɔ́ e yí wǎn nú mǐ é ɖé ba wɛ un ɖè.

Adaka e xò wɛ tɔ́ ce ɖè é zɔ́n bɔ un flú bǐ bɔ xomɛ lɛ́ sin mì, enɛ zɔ́n bɔ un gosin xwégbe hwenu e un ɖó xwè 14 é. Nú táan ɖé ɔ, ali lɛ tó wɛ un nɔ dɔ́ bo jɛ marijuana zán jí. Gudo mɛ ɔ, un jɛ tɔjihun kun jí, bo nɔ sɔ́ saɖiyitomɛtɔ́ e wá fí e sin nɔ sà sín só mɛ ɖè é kpɔ́n gbé lɛ é.

Xwè klewun ɖé gudo ɔ, un bɛ́ kplɔnyiji-alavɔ ɖò Manille. Amɔ̌, ɖó un nɔ lɛkɔ yì Pagsanjan bo nɔ w’azɔ̌ ɖò aklunɔzán gbla fifó lɛ wutu ɔ, un nɔ mɔ táan dó kplɔ́n nǔ sɔmɔ̌ ɖé ǎ. Gbɛ̀ ce blawǔ bo sɔ́ ɖó nu ɖě ǎ, bɔ marijuana ka sɔ́ nɔ wà nǔɖe ɖò adohu adohu ce wu ǎ. Un jɛ azɔ gblegblé ɖěɖee nɔ nyí méthamphétamines, cocaïne kpo héroïne kpo é zán jí. Gěe kpo aga kpo xò kpóɖó na. Ya, nǔagɔwiwa, kpo wuvɛ̌ mimɔ kpo vunbla mì. Un gbɛ́ wǎn nú acɛkpikpa ɔ, bo nɔ mɔ ɖɔ é wu wɛ nǔ enɛ lɛ sín. Un nɔ kanbyɔ Mawu ɖɔ, “Etɛwu gbɛ̀ ɔ ka cí lě?” Amɔ̌, un mɔ xósin ɖebǔ ɖò sinsɛn e mɛ un gbɔn lɛ é ǎ. Un lɛ́ jɛ gěe nu d’eji jí, bá mɔ tɛn dó cí asɔ nú linkpɔ́n ce lɛ.

Ðò 1972 ɔ, kplɔnyiji-alavɔví Philippines tɔn lɛ sɔnǔ nú gbɛ̌ta e nɔ fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa ɔ jí lɛ é. Un xò kpóɖó nú gbɛ̌ta enɛ lɛ ɖokpo, bɔ adakaxixo bɛ́. È wlí mɛ gegě, bɔ sun ɖé lɛ gudo ɔ, è ɖè sɛ́n tɔ́n ɖɔ sɔja lɛ wɛ na nɔ kpé nukún dó ayijayǐ wu gbɔn tò ɔ bǐ mɛ ɖó kponɔ lɛ tɛnmɛ.

Ali lɛ tó dɔ́ jí wɛ un lɛ́ wá jɛ, amɔ̌ dìn ɔ, un nɔ ɖi xɛsi nú gǎn lɛ ɖó un ɖò gbɛ̌ta e nɔ fɔ́n gǔ dó acɛkpikpa ɔ jí é ɖé mɛ wutu. Bo na dó mɔ akwɛ dó nu gěe na ɔ, un jɛ ajo ja jí, bɔ wǎgbɔ tɔn ɔ, un nɔ lɛ̀ aga xá akwɛnɔ lɛ kpo jonɔ lɛ kpo. Un sɔ́ tuùn nú gbɛ̀ wɛ un kpò ɖè, alǒ kú wɛ un kú ǎ.

Ðò táan ɖokpo ɔ mɛ ɔ, nɔ ce kpo nɔví ce sunnu ɖokpo kpo jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ jí. Xomɛ sin tɔ́ ce tawun b’ɛ fyɔ́ wema jinjɔn Biblu jí yetɔn lɛ. Amɔ̌, ye mɛ we lɛ ɖókan dó nǔ wu, bo bló baptɛm lobo huzu Kúnnuɖetɔ́.

Gbè ɖokpo ɔ, Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖɔ xó nú tɔ́ ce dó akpá e Biblu dó dó sɔgudo wu é jí, bo ɖɔ n’i ɖɔ nǔjlɔjlɔwiwa na kpé ayikúngban ɔ bǐ jí. (Ðɛhan 72:12-​14) Nǔ enɛ e tɔ́ ce sè é dɔn ɛ tawun, bɔ é wá gbeta ɔ kɔn bo na ba dò nú nǔ éɖesunɔ. Ðò Biblu mɛ ɔ, é mɔ akpá e Mawu dó dó acɛkpikpa e na wá wà nǔ jlɔjlɔ é wu é, bo lɛ́ mɔ nǔ ɖěɖee Mawu byɔ asú lɛ kpo tɔ́ lɛ kpo lɛ é. (Efɛzinu lɛ 5:​28; 6:4) Táan kpɛɖé gudo ɔ, é kpo nɔví ce e kpò lɛ é bǐ kpo huzu Kúnnuɖetɔ́. Ðó un ɖò zɔ dó xwé wutu ɔ, un ɖò tó kúkú ahɔn nyinyɔ.

LEE BIBLU HUZU GBƐZÁN CE GBƆN É

Ðò 1978 ɔ, un sɛ̀ tɛn yì Australie. Fífá kpo vivo kpo tíìn ɖò tò ɔ mɛ có, nyɛ ɖó fífá ayi mɛ tɔn ǎ. Un kpò ɖò ahan kpo azɔ kpo zán wɛ. Nukɔnmɛ ɖò xwè enɛ xwè ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wá ba mì kpɔ́n. Un yí wǎn nú nǔ e ye xlɛ́ mì ɖò Biblu mɛ dó ayikúngban e jí fífá na nɔ é wu é, amɔ̌, un nɔ cɔ́ nyiɖée dó ye wu.

Enɛ gudo zaan ɔ, un lɛkɔ yì Philippines bo bló aklunɔzán gbla klewun ɖé. Nɔví ce lɛ ɖɔ nú mì ɖɔ tɔ́ mǐtɔn w’azɔ̌ syɛnsyɛn bo huzu gbɛtɔ́ ɖagbe ɖé, amɔ̌, akpɔ kpò ɖò ɖiɖó mì wɛ syɛnsyɛn bɔ un ba na mɔ ɛ ɖó nukún wu lɔ ǎ.

Nɔví ce nyɔnu kpɛví ɔ zán Biblu dó tinmɛ nǔ e wu wuvɛ̌ mimɔ kpo nǔagɔwiwa kpo gɔ́ gbɛ̀ ɔ mɛ é nú mì. É jiwǔ nú mì ɖɔ ɖyɔvǐ e ma ko mɔ nǔ kpɔ́n sɔmɔ̌ ǎ é ɖé na xósin nú nǔkanbyɔ ce lɛ. Hwɛ̌ cobonu na yì ɔ, tɔ́ ce na mì wema Hiẹ Sọgan Nọgbẹ̀ Kakadoi to Paladisi mẹ to Aigba Ji. * É ɖɔ: “Gbɔ jɔ nya. Wema elɔ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ e ba wɛ a ɖè é.” É dó wusyɛn lanmɛ nú mì ɖɔ nyi ni ba Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ mɔ hwenu e na lɛkɔ yì Australie é.

Un xwedó wěɖexámɛ tɔ́ ce tɔn bo mɔ Kpléxɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn ɖé ɖò ɖibla yì xwé ce gbè ɖò Brisbane. Un yí gbè bo jɛ Biblu kplɔ́n jí hwebǐnu. Nǔɖɔɖ’ayǐ Biblu tɔn lɛ ɖi ɖěɖee ɖò Daniyɛli wemata 7 kpo Ezayíi wemata 9 kpo mɛ lɛ é xlɛ́ mì ɖɔ Axɔ́suɖuto Mawu tɔn e ma nɔ ɖu ahizi kpɛɖé kpɛɖé tɔn lɔ ǎ é na kp’acɛ dó mǐ jǐ ɖò sɔgudo. Un kplɔ́n ɖɔ mǐ na ɖu vivǐ Palaɖisi tɔn ɖò ayikúngban jí. Un jló na nyɔ́ Mawu nukúnmɛ, amɔ̌, un ɖó ayi wu ɖɔ un ɖó na ɖu ɖò lee nǔ nɔ cí nú mì é jí, bo jó gěe kpo ahan kpo dó, lobo jó gbɛ̀ bliblí e zán wɛ un ɖè é dó. Un klán xá ɖyɔvǐ e kpo nyi kpo ɖò kpɔ́ é, bo lɛ́ gosin azɔ kannu. Ee jiɖiɖe e un ɖó dó Jehovah wu é ɖò jijɛji wɛ é ɔ, un xoɖɛ bo byɔ alɔdó tɔn bá mɔ tɛn dó bló huzuhuzu ɖevo lɛ.

Kpɛɖé kpɛɖé ɔ, un mɔ ɖɔ nǔ e kplɔ́n wɛ un ɖè é sixu d’alɔ mɛ bɔ è na bló huzuhuzu lɛ nǔgbo. Biblu ɖɔ ɖɔ enyi mǐ dó gǎn ɔ, mǐ sixu kpéwú bo sɔ́ “gbɛtɔ́ yɔyɔ̌” ɔ dó. (Kolosinu lɛ 3:​9, 10) Ee un dó gǎn bo wà mɔ̌ é ɔ, un mɔ ɖɔ sè e un sè ɖɔ tɔ́ ce kún sɔ́ nyí mɛ e é nyí ɖ’ayǐ é ó é ɔ, nǔgbo wɛ. Un sɔ́ nɔ sin xomɛ ɖě ǎ, loɔ, un jló na nɔ fífá mɛ xá ɛ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, un sɔ́ hwɛ kɛ tɔ́ ce, bo ɖè wǎn e un gbɛ́ n’i sín vǔ b’ɛ dó ɖɔ dò ɖò ayi ce mɛ é síìn.

LÈ E UN MƆ LƐ É

Ee un ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, un nɔ xwedó mɛ ɖevo lɛ bo nɔ hɛn nǔ gblé, alǒ wà nǔ nyanya hwɛhwɛ. Un mɔ ɖò ninɔmɛ ce mɛ ɖɔ nǔgbo wɛ nyí akpágbánúmɛ Biblu tɔn; gbɛ̌ nyanya lɛ ɔ, walɔ ɖagbe ce lɛ wɛ ye hɛn gblé kpowun. (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:33) Amɔ̌, un ɖó xɔ́ntɔn ɖejid’ewu lɛ ɖò Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɛntin, bɔ ye d’alɔ mì bɔ un kpɔ́n te hugǎn. Gɔ́ na ɔ, ɖò tɛntin yetɔn ɔ, un mɔ Lorreta e huzu asì vívɛ́ ce é. Mǐ nɔ kpɔ́ dó kplɔ́n nǔ mɛ ɖevo lɛ dó lee Biblu sixu d’alɔ ye gbɔn é wu.

Un ɖò nǔ ɖu xá asì ce kpo xɔ́ntɔn lɛ kpo wɛ

Biblu zɔ́n bɔ un mɔ bɔ tɔ́ ce huzu mɛ e un ma sixu lin kpɔ́n gbeɖé ɖɔ é na huzu ǎ é, asú ɖagbe ɖé wɛ é nyí nú nɔ ce, bo nɔ sɔ́ éɖée hwe, lobo lɛ́ nyí Klisanwun e nɔ xò fífá kan é ɖé. Hwenu e un bló baptɛm bo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖò 1987, bɔ tɔ́ ce kpo nyi kpo wá xò gò mǐɖée é ɔ, azɔn nukɔntɔn e tɔ́ ce zunfan mì ɖò gbɛ̀ ce mɛ é nɛ!

Nú xwè 35 jɛji ɔ, tɔ́ ce kpo nɔ ce kpo w’azɔ̌ ɖó kpɔ́ bo má nukúnɖiɖó e ɖò Biblu mɛ é xá mɛ ɖevo lɛ. É huzu nya kanɖodónǔwutɔ́ ɖé, bo nɔ lɛ́ kpé nukún dó nǔ wu bɔ mɛ ɖevo lɛ tuùn ɖɔ é nɔ d’alɔ mɛ. Ðò xwè enɛ lɛ vlamɛ ɔ, un kplɔ́n bo nɔ ɖó sísí n’i, lobo nɔ yí wǎn n’i. Un nɔ gó ɖɔ mɛ ɖevo lɛ tuùn ɖɔ un nyí vǐ tɔn! É kú ɖò 2016, amɔ̌, é kpó ɖò ayi ce mɛ tawun, ɖó un tuùn ɖɔ nyi kpo é kpo bǐ wɛ zán nǔkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ dó bló huzuhuzu ɖaxó lɛ ɖò gbɛzán mǐtɔn mɛ. Un sɔ́ nɔ gbɛ́ wǎn nú mɛ ɖě ɖ’ayǐ tɔn ɖɔhun ǎ. É sù nukún ce mɛ tawun ɖɔ un tuùn Tɔ́ ce jixwé tɔn ɔ Jehovah Mawu, ee d’akpá ɖɔ emi na ɖó nǔ nǔ e nɔ dɔn wuvɛ̌ wá nú xwédo lɛ é nu gbɔn fí lɛ bǐ é.

^ akpá. 20 Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ wɛ ɖetɔ́n, é ka sɔ́ tíìn dìn ǎ.