Skip to content

Aca Nyanya lɛ kpo Amasin E Ðó Aɖǐ lɛ É Zinzan Kpo

Walɔ Mɛtɔn Lɛ

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn?

Kpɔ́n nǔ e sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò jlǒ masɔgbe lɛ jí é atɔn.

Azɔ, Gěe, kpo Ahan Syɛnsyɛn Kpo

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Enyi azɔnunu na bo ma tlɛ ɖò Biblu mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ é gbɔn?

Nùnywɛ Xwitixwiti Sín Nǔ Lɛ

Hwi kpo Alokan Towe Kpo: Mɛ̌ ka Ðò Mɛɖé Kannu?

A sixu ɖò gbɛ̀ e mɛ Ɛntɛnɛti kpé kámɛ gomɛ ɖè é ɖé mɛ cobo ka sixu gɔn kannumɔ nyí na. Nɛ̌ a ka sixu tuùn nú a nyí kannumɔ nú alokan towe alǒ gbɔ gbɔn? Nú a ko nyí kannumɔ na wɛ nyí ɔ, nɛ̌ a ka sixu ɖu ɖ’eji gbɔn?

Akɔxixo

Akɔ Nyinyi ɔ, Hwɛhuhu Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó gegě dó akɔ nyinyi wu ǎ, enɛ wu ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu tuùn linlin e Mawu ɖó d’ewu é gbɔn?

Fɔtóo Nùblibliwiwa Tɔn

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Fɔtóo Nǔbliblíwiwa Tɔn Kpinkpɔn kpo Xóɖóxámɛxó Ðiɖɔ Gbɔn Ɛntɛnɛti jí kpo Wu?

Ayiɖeɖayǐ e jinjɔn xóɖóxámɛ jí lɛ é wá ɖò kan vun wɛ. Ee é gbakpé é wɛ zɔ́n bɔ è na yí gbè na à?