Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Aca Nyanya lɛ kpo Amasin E Ðó Aɖǐ lɛ É Zinzan Kpo

Walɔ Mɛtɔn Lɛ

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn?

Kpɔ́n nǔ e sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò jlǒ masɔgbe lɛ jí é atɔn.

Azɔ, Gěe, kpo Ahan Syɛnsyɛn Kpo

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Ahan Syɛnsyɛn Wu? Nunu Tɔn Nyla Wɛ À?

Biblu ɖɔ xó ɖagbe gègě dó vɛ̌ɛn kpo ahan syɛnsyɛn ɖevo lɛ kpo wu.

Hwɛhuhu Wɛ Azɔnunu Nyí À?

Enyi azɔnunu na bo ma tlɛ ɖò Biblu mɛ ǎ ɔ, nɛ̌ è ka sixu mɔ xósin nú nùkanbyɔ e kúnkplá ɛ é gbɔn?