Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Xɔ́ntɔn Zunzun

Xó Ɖiɖɔ Xá Mɛ Gbɔn Wlɛnwín Nùnywɛ Xwitixwiti Tɔn lɛ Gblamɛ

Zun Xɔ́ntɔn Ðò Ɛntɛnɛti Jí kpo Nùnywɛ Kpo

Ðè ayi ɖ’ayǐ bo lɛ́ nɔ ayijayǐ mɛ hwenu e a ɖò kàn nu xá xɔ́ntɔn towe lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí é.

Xɔ́ntɔn Mɛ Ninɔ

Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn?

Kpɔ́n tinmɛ jlǒ hwenu klewun ɖé tɔn tɔn kpo wanyiyi adodwé tɔn kpo.

Hwɛgbe lɛ Ɖiɖeɖɛ

Etɛ Biblu ka Ðɔ Dó Xomɛsin Wu?

Hwebǐnu wɛ xomɛsin nɔ sɔgbe à? Etɛ a ka ɖó na wà hwenu e xomɛ jɛ sinsin we jí é?