Skip to content

Wlɛnwín Biblu Xixa Tɔn Lɛ

Wlɛnwín Biblu Xixa Tɔn Lɛ

Nǔnywɛ ɖagbe hugǎn e sín hudo è ɖó ɖò gbɛmɛ é ɖò Biblu mɛ. Enyi a nɔ xà ayihɔngbe ayihɔngbe, nɔ lin tamɛ d’eji, lobo nɔ lɛ́ zán nǔ e a kplɔ́n lɛ é ɔ, “nǔ na nyɔ́ nú we.” (Jozuwée 1:8; Ðɛhan 1:1-3) A na lɛ́ tuùn Mawu kpo Vǐ tɔn Jezu kpo, bɔ nǔtuùntuùn enɛ zɔ́n bɔ a na mɔ gbɛ̀ mavɔmavɔ.—Jaan 17:3.

Fitɛ a ka ɖó na bɛ́ Biblu ɔ xixa sín? Lee é jló we gbɔn é wɛ. Tuto Biblu xixa tɔn elɔ na d’alɔ we bɔ a na xà Biblu ɔ sín bǐbɛ̌mɛ wá yì vivɔnu alǒ sɔgbe xá akpáxwé ɖokpo ɖokpo. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, a sixu cyan akpáxwé ɖé lɛ bo xà, bo na dó sixu mɔ nukúnnú jɛ lee Mawu wà nǔ xá Izlayɛli hwexónu tɔn gbɔn é wu. A sixu xà akpáxwé ɖevo lɛ, bá mɔ lee agun Klisanwun tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn bɛ́ gbɔn é kpo lee é yì nukɔn gbɔn é kpo. Enyi a nɔ xà wemata ɖěɖee è má ɖó sonu sonu lɛ é ɖokpo gbè ɖokpo ɔ, a na xà Biblu ɔ blebu ɖò xwè ɖokpo mɛ.

Enyi a ɖò tuto Biblu xixa ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn, tuto Biblu xixa xwè ɖokpo mɛ tɔn, alǒ tuto Biblu xixa tɔn nú mɛ e jɛ Biblu xà jí yɔyɔ̌ lɛ é ba wɛ ɔ, tuto elɔ na d’alɔ we. Yǐ tuto Biblu xixa tɔn elɔ e è sixu zín é, bo jɛ xixa jí bɛ́sín égbé.