Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

VIDEO MƐKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ

Wema Biblu Tɔn lɛ Sín Xónusɔ́ɖóte Lɛ

Video nùkplɔnkplɔn tɔn klewun klewun elɔ lɛ ɖɔ nǔ xɔ akwɛ lɛ dó nǔ ɖěɖee ɖò wema Biblu tɔn lɛ mɛ lɛ é kpo ninɔmɛ e mɛ nǔ lɛ jɛ ɖè é kpo jí. Zǎn nùkplɔnkplɔn elɔ lɛ dó bló bonu Biblu xixa kpo Biblu kplɔnkplɔn towe kpo ni kpɔ́n te.

Xónusɔ́ɖóte Ɛsidlasi Tɔn

Jehovah ɖè akpá e é dó ɖɔ emi na ɖè togun emitɔn sín kannumɔgbenu ɖò Babilɔnu, bo na lɛ́ vɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ ɖó ayǐ ɖò Jeluzalɛmu é.

Xónusɔ́ɖóte Nɛɛmíi Tɔn

Nùkplɔnmɛ taji ɖé lɛ ɖò wema Biblu tɔn e nɔ nyí Nɛɛmíi é mɛ nú Mawu sɛntɔ́ nugbǒ égbé tɔn lɛ bǐ.

Xónusɔ́ɖóte Ɛsitɛ́ɛ Tɔn

Nǔkpacamɛ kpligidi e jɛ ɖò Ɛsitɛ́ɛ hwenu lɛ é na zɔ́n bɔ nùɖiɖi e a ɖó dó Jehovah wu ɖɔ é kpéwú bo na hwlɛn togun tɔn ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ mɛ ɖò égbé é na lidǒ d’eji.

Xónusɔ́ɖóte Jɔbu Tɔn

È na tɛ́n mɛ e yí wǎn nú Jehovah lɛ é bǐ kpɔ́n jɛn wɛ. Tan Jɔbu tɔn ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ mǐ sixu kpò ɖò gbeji nú Jehovah bo jɛhun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é jí.

Xónusɔ́ɖóte Ðɛhan Tɔn

Ðɛhan lɛ jɛhun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é jí, nɔ d’alɔ mɛ e yí wǎn n’i lɛ é bo nɔ lɛ́ dó gbɔ nú ye, lobo lɛ́ ɖè lee Axɔsuɖuto ɔ na huzu ayikúngban ɔ gbɔn é xlɛ́.

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛxó Tɔn

Ba alixlɛ́mɛ Mawu tɔn dó gbɛzinzan sín akpáxwé vovo lɛ wu, bɛ́sín ajɔ̌wiwa jí kaka jɛ nǔ e kúnkplá xwédo lɛ é jí.

Xónusɔ́ɖóte Nùnywɛtɔ́xó Tɔn

Axɔsu Salomɔ́ɔ tɛɖɛ̌ nǔ e nyí nǔ taji ɖò gbɛmɛ lɛ é jí, bo sɔ́ ye jlɛ́ dó ɖěɖee gbɔn vo tawun nú nùnywɛ e gosin Mawu gɔn lɛ é wu.

Xónusɔ́ɖóte Hanvíví Tɔn

È ylɔ wanyiyi majomajo e ɖyɔvǐ Sulamunu ɔ ɖó nú dɔnkpɛvu lɛngbɔnyitɔ́ ɔ é ɖɔ “myɔ hɛhɛ” alǒ “myɔ Jah tɔn.” Etɛwu?

Xónusɔ́ɖóte Ezayíi tɔn

Wema Ezayíi tɔn nyí nǔɖɔɖ’ayǐ sín wema titewungbe ɖé bo sixu na we jiɖe d’eji ɖɔ Jehovah nyí Mɛ e nɔ bló bɔ akpá tɔn lɛ nɔ jɛnu é bo lɛ́ nyí Mawu mɛhwlɛngantɔ́ mǐtɔn.

Xónusɔ́ɖóte Jelemíi Tɔn

Wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ ɖè có, Jelemíi tɛ́ dó gbeyiɖɔzɔ́ tɔn wu kpo gbejininɔ kpo. Lin tamɛ dó lè e kpɔ́ndéwú tɔn sixu hɛn wá nú Klisanwun lɛ ɖò égbé é jí.

Xónusɔ́ɖóte Gbɛvíhan Tɔn

Gbeyiɖɔ Jelemíi wɛ wlan wema Gbɛvíhan tɔn ɔ. É xlɛ́ aluwɛ mɛ ninɔ dó kún súsú dó nú Jeluzalɛmu tamɛ kpo lee kɔlilɛ sín hwɛ gudo nɔ zɔ́n bɔ Mawu nɔ kú nǔblawu nú mɛ gbɔn é kpo.

Xónusɔ́ɖóte Ezekiyɛli Tɔn

Ezekiyɛli sɔ́ éɖée hwe bo kpankɔ́n dó bló nǔ e Mawu zɔ́n ɛ lɛ é, ma keya nú tagba e ɖ’emɛ lɛ é. Kpɔ́ndéwú tɔn xɔ akwɛ nú mǐ égbé tawun.

Xónusɔ́ɖóte Daniyɛli Tɔn

Daniyɛli kpo hagbɛ̌ tɔn lɛ kpo kpó ɖò gbeji nú Jehovah ɖò ninɔmɛ lɛ bǐ mɛ. Kpɔ́ndéwú yetɔn kpo nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ sín jijɛnu kpo sixu hɛn lè wá nú mǐ dìn, ɖò azǎn gudogudo tɔn elɔ lɛ mɛ.

Xónusɔ́ɖóte Ozée Tɔn

Nùkplɔnmɛ taji ɖé lɛ ɖò nǔɖɔɖ’ayǐ Ozée tɔn mɛ nú mǐ égbé, bo kúnkplá lee Mawu nɔ kú nǔblawu nú nùwanyidotɔ́ e lɛkɔ sín hwɛ yetɔn lɛ gudo é gbɔn é, kpo sinsɛn-biblo alɔkpa e é byɔ é kpo.

Xónusɔ́ɖóte Jowɛli Tɔn

Jowɛli ɖɔ nǔ ɖ’ayǐ dó “azǎn Jehovah tɔn” e ja é wu, bo lɛ́ tinmɛ nǔ e è na wà bo gán é. Nǔɖɔɖ’ayǐ tɔn ɖò taji tawun égbé.

Xónusɔ́ɖóte Amɔsi Tɔn

Jehovah zán nya mɛɖesɔhwetɔ́ enɛ ɔ nú azɔ̌ taji ɖé. Nǔ taji tɛ kpɔ́ndéwú Amɔsi tɔn ka sixu kplɔ́n mǐ?

Xónusɔ́ɖóte Abudiyasi Tɔn

É wɛ nyí wema e hwe hugǎn ɖò Akpáxwé Biblu Tɔn E È Wlan Dó Ebléegbe Mɛ É mɛ é. Nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ na nukúnɖiɖo mɛ bo d’akpá ɖɔ Nǔbǐwukpétɔ́ e Jehovah nyí é na jɛ wě.

Xónusɔ́ɖóte Jonasi Tɔn

Gbeyiɖɔ Jonasi ɖesu wlan lee é yí gbè nú nǔ e è gbɛ́ n’i é gbɔn é, lee é wà azɔ̌ tɔn gbɔn é, kpo lee é kplɔ́n nǔ taji ɖé dó xomɛnyínyɔ́ Mawu tɔn kpo nùblawukúnúmɛ tɔn kpo wu gbɔn é kpo sín tan. Nǔ e é mɔ lɛ é na byɔ ayi towe mɛ.

Xónusɔ́ɖóte Micée Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ e gosin Jehovah gɔ́n é sixu na hlɔnhlɔn jiɖe e mǐ ɖó ɖɔ nǔ e ɖò jlɛ̌ jí bo ɖó lè lɛ é kɛɖɛ wɛ Jehovah nɔ byɔ ɖò mǐ sí é.

Xónusɔ́ɖóte Naxumu Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ na jiɖe mǐ ɖɔ Jehovah nɔ ɖè akpá tɔn lɛ hwebǐnu, bo nɔ lɛ́ dó gbɔ nú mɛ ɖěɖee nɔ ba fífá kpo hwlɛngán kpo ɖò Axɔsuɖuto tɔn glɔ lɛ é bǐ.

Xónusɔ́ɖóte Xabakuku Tɔn

Mǐ sixu ɖeji ɖɔ Jehovah tuùn hwenu e nyɔ́ hugǎn é kpo ali ɖagbe hugǎn e nu é na hwlɛn togun tɔn ɖè é kpo hwebǐnu.

Xónusɔ́ɖóte Sofoníi Tɔn

Etɛwu mǐ ma ka ɖó na nɔ lin ɖɔ azǎn hwɛɖónúmɛ tɔn Jehovah tɔn kún na wá ó ǎ?

Xónusɔ́ɖóte Ajée Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ tɛɖɛ̌ lee é ɖò taji sɔ ɖɔ è ni sɔ́ Mawu sinsɛn ɖó nukɔn nú lè mɛɖesunɔ tɔn lɛ gbɔn é jí.

Xónusɔ́ɖóte Zakalíi Tɔn

Nǔmimɔ e gosin Mawu gɔ́n lɛ é kpo nǔɖɔɖ’ayǐ kpo maxamaxa lɛ na hlɔnhlɔn togun Mawu tɔn ɖò hwexónu. Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖokpo enɛ lɛ kpó ɖò jiɖe na mǐ wɛ ɖɔ Jehovah ɖò gudo mǐtɔn égbé.

Xónusɔ́ɖóte Malacíi Tɔn

Nǔɖɔɖ’ayǐ ɖé wɛ bo kúnkplá nugbodòdó Mawu tɔn e ma nɔ ɖyɔ ǎ lɛ é, nùblawukúnnúmɛ tɔn, kpo wanyiyi tɔn kpo. Nǔɖɔɖ’ayǐ ɔ lɛ́ kplɔ́n nǔ taji lɛ mɛ dó ninɔmɛ azǎn mǐtɔn gbè tɔn lɛ wu.

Xónusɔ́ɖóte Matie Tɔn

Ðu vivǐ nǔ taji e ɖò wema Biblu tɔn elɔ mɛ é kplɔnkplɔn tɔn, wema e jɛ nukɔn ɖò Wɛnɖagbe Wema ɛnɛ lɛ mɛ é.

Xónusɔ́ɖóte Maki Tɔn

Wema Maki tɔn wɛ hwe hú bǐ ɖò Wɛnɖagbe Wema lɛ mɛ. É xlɛ́ lee Jezu e nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu Tɔn é sɔ́ acɛkpikpa tɔn sɔgudo tɔn ɔ sín afɔ ɖó te gbɔn é.

Xónusɔ́ɖóte Luki Tɔn

Etɛ lɛ wɛ ka ɖò Wɛnɖagbe-Wema Luki tɔn mɛ bo ma sɔ́ ɖò fí ɖevo ǎ?

Xónusɔ́ɖóte Jaan Tɔn

Tan Jaan tɔn tɛɖɛ̌ wǎn e Jezu yí nú gbɛtɔ́ lɛ é, kpɔ́ndéwú mɛɖesɔhwe tɔn e é zé ɖ’ayǐ é, kpo lee éyɛ wɛ nyí Mɛsiya ɔ, bo nyí Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín axɔsu sɔgudo tɔn ɔ gbɔn é kpo jí.

Xónusɔ́ɖóte Mɛsɛ́dó Tɔn

Klisanwun nukɔntɔn lɛ w’azɔ̌ syɛnsyɛn dó kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ bonu ye na huzu ahwanvu. Wema Biblu tɔn e nyí Mɛsɛ́dó é sixu bló bɔ kàn e a nɔ ɖó dó sinsɛnzɔ́ ɔ wu é kpo akpàkpà e nɔ sɔ́ we d’ewu é kpo na jɛji.

Xónusɔ́ɖóte Hlɔmanu lɛ Tɔn

Alixlɛ́mɛ gbigbɔ tɔn e kúnkplá lee Jehovah ma nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ gbɔn é kpo lee nǔ ɖi nú Jezu Klisu ɖò taji gbɔn é kpo tɔn.

Xónusɔ́ɖóte 1 Kɔlɛntinu lɛ Tɔn

Wěɖexámɛ ɖěɖee kúnkplá bǔninɔ, mimɛ̌jininɔ ɖò walɔ lixo, wanyiyi, kpo nǔ ɖi nú fínfɔ́n sín kú kpo, bo gosin Mawu gɔ́n lɛ é wɛ ɖò wema-sɛ́dó-mɛ Pɔlu tɔn mɛ.

Xónusɔ́ɖóte 2 Kɔlɛntinu lɛ Tɔn

Jehovah, “Mawu e nɔ dó gbɔ nú mɛ ɖò ali bǐ nu é,” nɔ na hlɔnhlɔn mɛsɛntɔ́ tɔn lɛ bo nɔ lɛ́ nɔ gudo nú ye.

Xónusɔ́ɖóte Galatinu lɛ Tɔn

Wema e Pɔlu sɛ́dó Galatinu lɛ é nyɔ́ zán tawun égbé, lee é nyí gbɔn hwe ɔ nu é ɖɔhun. É sixu d’alɔ Klisanwun nǔgbo lɛ bǐ bɔ ye na kpó ɖò gbeji.

Xónusɔ́ɖóte Efɛzinu lɛ Tɔn

Wema-sɛ́dó-mɛ Mawu tɔn elɔ tɛɖɛ̌ linlin e Mawu ɖó bo na hɛn fífá kpo bǔninɔ kpo wá gbɔn Jezu Klisu gblamɛ é jí.