Skip to content

ETƐ BIBLU KA KPLƆ́N MƐ TAWUN? (ALIXLƐ́MƐWEMA NÙKPLƆNKPLƆN TƆN LƐ)

Ðǒ Sísí nú Gbɛ̀ Lee Mawu Jló Gbɔn É (Akpáxwé 1)

Alixlɛ́mɛwema nùkplɔnkplɔn tɔn elɔ jinjɔn wemata 13gɔ́ wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? tɔn jí.

Etɛwu mǐ ka ɖó na ɖó sísí nú gbɛ̀ e è na mǐ é? Nɛ̌ mǐ ka sixu ɖexlɛ́ ɖɔ mǐ nɔ ɖó sísí nú gbɛ̀ miɖesunɔ kpo mɛ ɖevo lɛ kpo tɔn gbɔn?