Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Alixlɛ́mɛwema Nùkplɔnkplɔn Tɔn Lɛ

Yǐ alixlɛ́mɛwema nùkplɔnkplɔn tɔn elɔ lɛ, bo zán ye kpo wema Etɛ Biblu ka Kplɔ́n Mɛ Tawun? kpo. Ba dò nú nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é, bo gbéjé nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ lɛ é kpɔ́n, lobo kplɔ́n lee a na jɛhun dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é jí gbɔn é.

Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ?

È sɔnǔ nú azɔwanú Biblu kplɔnkplɔn tɔn elɔ b’ɛ na d’alɔ we bɔ a na mɔ nǔ jɛ nǔ e Biblu ɖɔ dó xota vovo jí é mɛ; xota elɔ lɛ lɔ ɖ’emɛ: nǔ e wu mǐ ɖò wuvɛ̌ mɔ wɛ é, nǔ e nɔ jɛ ɖò kú gudo é, lee è sixu ɖó xwédo awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é kpo gègě ɖevo lɛ kpo.