Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

 

2019-07-01

WEMA KPO ALƆNUWEMA LƐ KPO

2019-2020 Kpléɖókpɔ́ Lɛdo Tɔn Sín Tuto: Kpo Nukúnkpénuwutɔ́ Lɛdo Tɔn Kpo

Zǎn tuto ɔ ɖò kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn elɔ jí. Xóta kpléɖókpɔ́ ɔ tɔn wɛ nyí “Wanyiyi Nɔ Hɛn Mɛ Lidǒ.”

2019-06-27

FÍMU LƐ

Etɛ ka Nyí Wanyiyi Adodwé Ɔ?

Hwɛhwɛ wɛ tan wanyiyi tɔn e xó è nɔ ɖɔ ɖò wema e nɔ ɖɔ xó dó wanyiyi jí lɛ é mɛ é nɔ fó kpo aluwɛ kpo, amɔ̌, wanyiyi adodwé ɔ nɔ jinjɔn nǔgbododó Biblu tɔn e ma nɔ huzu gbeɖé ǎ lɛ é jí.

2019-06-27

ATƆXWƐ: NǓKPLƆNKPLƆN TƆN

Octobre 2019

Xóta ɖěɖee è na kplɔ́n ɖò kplé jí ɖò 2 jɛ 29 décembre 2019 lɛ é wɛ ɖò Atɔxwɛ elɔ mɛ.

2019-06-25

XÓNUSƆ́ÐÓTE WEMA BIBLU TƆN LƐ TƆN LƐ SÍN VIDEO LƐ

Xónusɔ́ɖóte 1 Tɛsalonikinu lɛ Tɔn

Mǐ ɖó na nɔ wunzɛn ɖò gbigbɔ lixo, nɔ “ba dò nú nǔ bǐ céɖécéɖé,” nɔ “xoɖɛ hwebǐnu,” lobo nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mǐɖée lɛ.