Skip to content

20 AVRIL 2018
NǓ YƆYƆ̌ LƐ

Akpáxwé Yɔyɔ̌: Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Akpáxwé Yɔyɔ̌: Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu

Akpáxwé yɔyɔ̌ ɖokpo ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org jí dìn, bo nyí “Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu.” A na mɔ akpáxwé yɔyɔ̌ enɛ ɖò “Nùkplɔnmɛ Biblu Tɔn Lɛ” glɔ́. Xota ɖebɔdoɖewu ɖěɖee nɔ tɔ́n ɖò Atɔxwɛ mɛ ɖ’ayǐ bo nyí “Ði Nǔ Ye Ðɔhun” lɛ é ɖò akpáxwé yɔyɔ̌ enɛ.

Hun akpáxwé yɔyɔ̌ ɔ “Nùɖiɖi Ðiɖó nú Mawu.”