Skip to content

JW Nǔ E Jɛ lɛ É

Xà nǔ ɖěɖee jɛ bo kúnkplá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é ɖò Ɛntɛnɛti jí. Mɔjɛmɛ lɛ lɛ́ ɖò finɛ nú sɛ́nzɔ́watɔ́ lɛ kpo xójɛɖotozɔ́watɔ́ lɛ kpo.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 1tɔn

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé ɖɔ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ sín nǔ ɖěɖee tɛɖɛ̌ nukɔnyiyi e ɖó wɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn ɖè ɖò jɛmɛji ɔ hwenu lɛ é jí lɛ é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 9gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó na kpò ɖò acéjí é, kpo lee mǐ sixu nya xɛ ɖò mǐɖée kpo mɛ ɖevo lɛ kpo jí sín Covid-19 ɔ sí gbɔn é kpo.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 5gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ ali ɖěɖee nu Jehovah nɔ kpé nukún dó mǐ wu kpo wanyiyi kpo ɖè ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é.

CORÉE DU SUD

Wǔ Ðiɖó Zɔ Klisanwun Tɔn Ðò Corée du Sud: Tan Nǔɖiɖi kpo Akɔ́nkpinkpan kpo Tɔn Ðé

Sín 1953 ɔ, è jɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn sunnu winnyawinnya e ɖò Corée lɛ é wlí dó ganmɛ jí, ɖó ayixa yetɔn gbɛ́ ahwanzɔ́ nú ye wutu. Enɛ huzu ɖò février 2019. Kpɔ́n nǔ e zɔ́n bɔ nǔ manawɔn enɛ jɛ é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 4gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo tinmɛ nǔgbododó ɖěɖee sixu xlɛ́ ali mɛ, bɔ nú è na vɔ́ azɔ̌ yɛhwexɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ bɛ́ ɔ, è na tuùn é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Gbeɖiɖó Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn 7gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ lee mɛ winnyawinnya lɛ sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ e jɛmɛji ɔ dɔn wá lɛ é gbɔn é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 3gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé xwlé gbeɖiɖó kpo nǔ e jɛ bo xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖò nyɔna kɔn dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ jí wɛ ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é mǐ.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 3gɔ́

Ðǒtó lee Jehovah kɔn nyɔna dó tuto ɖěɖee è bló nú xóɖiɖɔ bǔnɔ kpo nǔwiwa Aklunɔ Sín Nǔɖuɖu tɔn kpo lɛ é jí gbɔn é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 2gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé ɖó gbè wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn, gɔ́ nú nǔ ɖěɖee jɛ bo xlɛ́ ɖɔ Jehovah kɔn nyɔna tɔn dó Betɛli lɛ jí ɖò jɛmɛji ɔ hwenu é tɔn.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 2gɔ́

Ðǒtó lee Jehovah ɖò ali xlɛ́ tutoblonunu tɔn wɛ ɖò jɛmɛji elɔ hwenu gbɔn é, kpo lee é na lɛngbɔ̌nyitɔ́ wanyiyinɔ lɛ bɔ ye ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ gbɔn é kpo.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Gbeɖiɖó Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn 6gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ lee jɛmɛji ɔ ɖò nǔ gbà wɛ có, è ka kpò ɖò nǔ sɔ́ nú nǔɖuɖu gbigbɔ tɔn wɛ gbɔn é.