Skip to content

JW Nǔ E Jɛ lɛ É

Xà nǔ ɖěɖee jɛ bo kúnkplá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é ɖò Ɛntɛnɛti jí. Mɔjɛmɛ lɛ lɛ́ ɖò finɛ nú sɛ́nzɔ́watɔ́ lɛ kpo xójɛɖotozɔ́watɔ́ lɛ kpo.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 1tɔn

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé ɖɔ wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ sín nǔ ɖěɖee tɛɖɛ̌ nukɔnyiyi e ɖó wɛ Mawuxóɖiɖɔzɔ́ mǐtɔn ɖè ɖò jɛmɛji ɔ hwenu lɛ é jí lɛ é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 1tɔn

Mɛ e ɖo Hagbɛ̌ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mǐ ɖɔ mǐ ní nɔ wunzɛn ɖo gbigbɔ lixo.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 9gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé tinmɛ nǔ e wu mǐ ɖó na kpò ɖò acéjí é, kpo lee mǐ sixu nya xɛ ɖò mǐɖée kpo mɛ ɖevo lɛ kpo jí sín Covid-19 ɔ sí gbɔn é kpo.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 5gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ ali ɖěɖee nu Jehovah nɔ kpé nukún dó mǐ wu kpo wanyiyi kpo ɖè ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2022 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 3gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó má nǔ e ná d’alɔ mǐ, bɔ ado ma ná hu mǐ sɔmɔ̌ dó ahwan e ɖo yiyi wɛ ɖo zǎnzǎnhwe jí Elɔ́pu tɔn é wú ǎ é xá mǐ.

CORÉE DU SUD

Wǔ Ðiɖó Zɔ Klisanwun Tɔn Ðò Corée du Sud: Tan Nǔɖiɖi kpo Akɔ́nkpinkpan kpo Tɔn Ðé

Sín 1953 ɔ, è jɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn sunnu winnyawinnya e ɖò Corée lɛ é wlí dó ganmɛ jí, ɖó ayixa yetɔn gbɛ́ ahwanzɔ́ nú ye wutu. Enɛ huzu ɖò février 2019. Kpɔ́n nǔ e zɔ́n bɔ nǔ manawɔn enɛ jɛ é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 4gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo tinmɛ nǔgbododó ɖěɖee sixu xlɛ́ ali mɛ, bɔ nú è na vɔ́ azɔ̌ yɛhwexɔ́suɖuto ɔ tɔn lɛ bɛ́ ɔ, è na tuùn é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 10gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó ná mɔjɛmɛ yɔ̌yɔ́ lɛ́ dó jɛmɛjí ɔ wú, bó lɛ́ tínmɛ ali ɖěɖěe nu mǐ sixú zán hwenu mǐtɔn kpó nǔnywɛ́ kpó ɖe lɛ́ é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Gbeɖiɖó Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Tɔn 7gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpo xlɛ́ lee mɛ winnyawinnya lɛ sixu ɖí xwi xá wuvɛ̌ e jɛmɛji ɔ dɔn wá lɛ é gbɔn é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 3gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé xwlé gbeɖiɖó kpo nǔ e jɛ bo xlɛ́ ɖɔ Jehovah ɖò nyɔna kɔn dó wɛnɖagbejijlazɔ́ ɔ jí wɛ ɖò jɛmɛji elɔ hwenu lɛ é mǐ.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 3gɔ́

Ðǒtó lee Jehovah kɔn nyɔna dó tuto ɖěɖee è bló nú xóɖiɖɔ bǔnɔ kpo nǔwiwa Aklunɔ Sín Nǔɖuɖu tɔn kpo lɛ é jí gbɔn é.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ sín gbeɖíɖó 9gɔ́

Mɛ e ɖo Hǎgbɛ́ alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖokpó dó wǔsyɛ́n lanmɛ nú mɛ, bó lɛ́ ɖɔ xó dó tuto e è bló bó ná lɛ́ bɛ́ kplé lɛ́ tlɔlɔ é wú.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2021 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 2gɔ́

Mɛ e ɖò Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ mɛ é ɖé ɖó gbè wusyɛn dó lanmɛ nú mɛ tɔn, gɔ́ nú nǔ ɖěɖee jɛ bo xlɛ́ ɖɔ Jehovah kɔn nyɔna tɔn dó Betɛli lɛ jí ɖò jɛmɛji ɔ hwenu é tɔn.

NǓ E JƐ GBƆN GBƐ̀ Ɔ BǏ MƐ LƐ É

2020 | Hagbɛ̌ Alixlɛ́mɛtɔ́ ɔ Sín Gbeɖiɖó 2gɔ́

Ðǒtó lee Jehovah ɖò ali xlɛ́ tutoblonunu tɔn wɛ ɖò jɛmɛji elɔ hwenu gbɔn é, kpo lee é na lɛngbɔ̌nyitɔ́ wanyiyinɔ lɛ bɔ ye ɖò nukún kpé dó mǐ wu wɛ gbɔn é kpo.