Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Gbɔn Xwégbe Xwégbe?

Jezu ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ ye ni “kplɔ́n nǔ akɔta lɛ bǐ, bonu ye ni huzu ahwanvu [emitɔn].” (Matie 28:19, 20) Hwenu e Jezu sɛ́ ahwan tɔn nukɔntɔn lɛ dó azɔ̌ ɔ wà gbé é ɔ, é ɖɔ nú ye ɖɔ ye ni yì mɛ lɛ xwégbe. (Matie 10:7, 11-13) Ðò kú Jezu tɔn gudo ɔ, Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ kpó ɖò wɛnɖagbe ɔ jla wɛ “ɖò agbawungba kpodo xwé . . . lɛ gbè kpo.” (Mɛsɛ́dó 5:42; 20:20) Mǐ nɔ xwedó kpɔ́ndéwú Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ tɔn, bo nɔ mɔ ɖɔ wɛnɖagbe ɔ jijla sín xwé ɖé gbè jɛ xwé ɖé gbè wɛ nyí ali ɖagbe e nu è sixu xò gò mɛ lɛ ɖè é ɖé.