Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Gbà Xwédo lɛ Wɛ À, Alǒ Ye Nɔ Bló Bɔ Xwédo lɛ Nɔ Lidǒ?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Gbà Xwédo lɛ Wɛ À, Alǒ Ye Nɔ Bló Bɔ Xwédo lɛ Nɔ Lidǒ?

Mǐ mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ bló bɔ xwédo mǐɖesunɔ tɔn lɛ kpo nɔzo mǐtɔn lɛ tɔn kpo nɔ lidǒ. Mǐ nɔ ɖó sísí nú Mawu e nyí Dǒwatɔ́ xwédo tɔn é. (Bǐbɛ̌mɛ 2:21-24; Efɛzinu lɛ 3:14, 15) Ðò Biblu mɛ ɔ, é kplɔ́n mɛ nǔgbododó ɖěɖee na d’alɔ mɛ gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ lɛ é, bɔ alɔwliwli mɛtɔn na lidǒ bo lɛ́ ɖó awǎjijɛ lɛ é.

Lee Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ d’alɔ bɔ xwédo lɛ nɔ lidǒ gbɔn é

Mǐ nɔ wá nǔ e wu mǐ kpé é bo nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ, ɖó ye nɔ zɔ́n bɔ mǐ nɔ huzu asú ɖagbe, asì ɖagbe kpo mɛjitɔ́ ɖagbe lɛ kpo. (Nǔnywɛxó 31:10-31; Efɛzinu lɛ 5:22–6:4; 1 Timɔtée 5:8) Nǔnywɛ e ɖò Biblu mɛ é tlɛ nɔ d’alɔ xwédo ɖěɖee klán ɖò sinsɛn linu lɛ é bɔ ye nɔ ɖó awǎjijɛ. (1 Piyɛ́ɛ 3:1, 2) Kpɔ́n nǔ elɔ lɛ e mɛ ɖěɖee ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ, bɔ mɛ e ye da lɛ é ka wá huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ é ɖɔ lɛ é:

  • “Jlɛ kpo akpɔ kpo wɛ gɔ́ xwè ayizɛ́n nukɔntɔn e mǐ nɔ kpɔ́ na lɛ é. Amɔ̌, ee Ivete wá huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn é ɔ, é nɔ ɖó suúlu hugǎn bo nɔ lɛ́ ɖè wanyiyi xlɛ́ d’eji. Huzuhuzu e é bló lɛ é xɔ gbɛ̀ nú alɔwliwli mǐtɔn.”—Clauir, ee nɔ nɔ Brésil é.

  • “Hwenu e asú ce Chansa jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ jí é ɔ, é jló mì ɖebǔ ǎ, ɖó un lin ɖɔ ye nɔ gbà xwédo lɛ. Un wá mɔ dìn ɖɔ Biblu d’alɔ xwédo mǐtɔn nǔgbo.”—Agness, ee nɔ nɔ Zambie é.

Ðò sinsɛnzɔ́ mǐtɔn mɛ ɔ, mǐ nɔ tinmɛ nú nɔzo mǐtɔn lɛ ɖɔ nǔnywɛ Biblu tɔn zinzan sixu d’alɔ ye bɔ ye na

  • Ba mɛ e ye na da é kpo nǔnywɛ kpo

  • Bló bɔ xwè nukɔntɔn alɔwliwli yetɔn tɔn na kpa ye

  • Tuùn lee ye na wà nǔ xá mɛ e ye da é sín mɛ lɛ gbɔn é

  • Tuùn lee ye na zán akwɛ gbɔn é

  • Ðeɖɛ tagba lɛ

  • Kplɔ́n lee è nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ gbɔn é

  • Kplɔ́n vǐ lɛ

Sinsɛn ɖyɔɖyɔ ka sixu dɔn tagba wá alɔwliwli mɛ à?

É ɖò wɛn ɖɔ nǔ sixu nyí mɔ̌ hweɖelɛnu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò 1998 ɔ, gbeɖiɖó azɔ̌xwé e nɔ nyí Sofres é tɔn ɖé xlɛ́ ɖɔ, nú è sɔ́ alɔwliwli e mɛ mɛ ɖokpo nyí Kúnnuɖetɔ́ ɖè é 20 ɖó te ɔ, tagba syɛnsyɛn nɔ fɔ́n ɖò 1 mɛ hwenu e mɛ ɔ huzu Kúnnuɖetɔ́ é.

Jezu ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ mɛ ɖěɖee nɔ xwedó nǔkplɔnmɛ emitɔn lɛ é ɔ, xwédo yetɔn lɛ na dóya nú ye hweɖelɛnu. (Matie 10:32-36) Hwenuxó-wlantɔ́ Will Durant ɖɔ ɖɔ ɖò Axɔ́suɖuto Hlɔma tɔn sín acɛkpikpa glɔ́ ɔ, è ɖɔ ɖɔ “Sinsɛn Klisanwun tɔn wɛ nɔ gbà xwédo lɛ,” * bɔ égbé ɔ, è nɔ ɖíɖá agban enɛ ɖokpo ɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ. Enɛ xlɛ́ ɖɔ Kúnnuɖetɔ́ ɔ wɛ nɔ dɔn tagba ɔ wá wɛ à?

Hwɛɖɔxɔsa Elɔpu Tɔn E Nɔ Jɛhun Dó Acɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Jí É

Hwenu e Hwɛɖɔxɔsa Elɔpu Tɔn E Nɔ Jɛhun Dó Acɛ Gbɛtɔ́ lɛ Tɔn Jí É ɖò hwɛ e kúnkplá jì e è dó Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖɔ ye nɔ gbà xwédo lɛ é ɖɔ wɛ é ɔ, é ɖɔ ɖɔ hwɛhwɛ ɔ, mɛ e ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ bo ɖò xwédo ɔ mɛ lɛ é wɛ nɔ zɔ́n bɔ tagba nɔ tíìn, ɖó ye nɔ gbɛ́ ɖɔ emi kún na “yí gbè nú acɛ e mɛ e ɖò xwédo yetɔn mɛ lɛ é ɖó, bo na vo lobo sɛn nǔ e jló ye é ó, ye ka nɔ lɛ́ ɖó sísí na ǎ.” Hwɛɖɔxɔsa ɔ ɖɔ gɔ́ na ɖɔ: “Xwédo e klán ɖò sinsɛn linu lɛ é bǐ wɛ nǔ mɔhun nɔ xá, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ lɔ ka yì ɖ’emɛ ǎ.” * É ɖò mɔ̌ có, nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ na bo tlɛ ɖò ninɔmɛ e mɛ è ma yí gbè nú sinsɛn yetɔn ɖè ǎ é mɛ ɔ, ye nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn elɔ: “Mi ma nɔ zé nǔ nyanya dó sú nǔ nyanya xɔ́ mɛ ɖebǔ ó; . . . Enyi mi kpéwú hǔn, mi tɛ́n kpɔ́n gbɔn alɔkpa bǐ mɛ lee mi kpéwú gbɔn é, bo nɔ fífá mɛ xá gbɛtɔ́ lɛ bǐ.”—Hlɔmanu lɛ 12:17, 18.

Nǔ e wu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ ɖɔ ye ɖó na wlí alɔ xá mɛ e ɖò sinsɛn yetɔn mɛ lɛ é kɛɖɛ é

Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ xwedó alixlɛ́mɛ Biblu tɔn e ɖɔ è ni wlí alɔ “ɖò Aklunɔ mɛ kɛɖɛ” é, é wɛ nyí ɖɔ è na wlí alɔ xá mɛ e kpo mɛ kpo ɖi nǔ nú nǔ ɖokpo ɔ lɛ é. (1 Kɔlɛntinu lɛ 7:39, nwt) Biblu mɛ wɛ gbeɖiɖe enɛ gosin bo lɛ́ nyɔ́ zán. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖò 2010 ɔ, xóta ɖé tɔ́n ɖò Journal of Marriage and Family mɛ bo ɖɔ ɖɔ “asú kpo asì kpo ɖěɖee ɖò sinsɛn ɖokpo ɔ mɛ, ɖó aca ɖokpo ɔ lɛ, bo lɛ́ ɖi nǔ nú nǔ ɖokpo ɔ lɛ é” nɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ kancica yetɔn nɔ syɛn d’eji ganji. *

Amɔ̌, Kúnnuɖetɔ́ lɛ nɔ dó wusyɛn lanmɛ nú mɛ e ɖò agun yetɔn mɛ lɛ é ɖɔ ye ni gbɛ́ mɛ e ye da, b’ɛ ma nyí Kúnnuɖetɔ́ ǎ é ǎ. Biblu ɖɔ: “Nú sunnu e ɖi nǔ nú Klisu ɔ ɖě ɖó asì e ma ɖi nǔ nú Klisu ǎ é, bɔ nyɔnu ɔ ka yí gbè bo na nɔ kpɔ́ xá ɛ ɔ, sunnu ɔ ɖó na nya ɛ ǎ. Mɔ̌ ɖokpo ɔ, nú nyɔnu e ɖi nǔ nú Klisu ɔ ɖě ɖó asú e ma ɖi nǔ nú Klisu ǎ é, bɔ sunnu ɔ ka yí gbè bo na nɔ kpɔ́ xá ɛ ɔ, nyɔnu ɔ ɖó na nya ɛ ǎ.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 7:12, 13) Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwedó gbeɖiɖe enɛ.

^ akpá. 17 Kpɔ́n Caesar and Christ, wexwɛ 647.

^ akpá. 18 Kpɔ́n gbeta e kɔn è wá dó hwɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn e è ɖɔ é wu é ɖò Témoins de Jéhovah de Moscou et autres c. Russie mɛ, wexwɛ 26-27, akpáxwé 111.

^ akpá. 20 Kpɔ́n Journal of Marriage and Family, akpáxwé 72, Kɛ́n 4gɔ́, (août 2010), wexwɛ 963.