Skip to content

Lee Mǐ Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Wà Azɔ̌ Mǐtɔn Gbɔn É

Lee Mǐ Nɔ Mɔ Akwɛ Dó Wà Azɔ̌ Mǐtɔn Gbɔn É

Video e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖetɔ́n bɔ xota tɔn nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Jla Wɛnɖagbe ɔ Gbɔn Gbɛ̀ ɔ Bǐ Mɛ é sín akpáxwé klewun ɖé wɛ nyí video elɔ.