Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lɛ́ Ðɔ Mawuxó nú Mɛ E Ko Ðɔ Ð’ayǐ Ðɔ “Un Ba Xó Mitɔn Ǎ” lɛ É?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lɛ́ Ðɔ Mawuxó nú Mɛ E Ko Ðɔ Ð’ayǐ Ðɔ “Un Ba Xó Mitɔn Ǎ” lɛ É?

Wǎn e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ yí nú Mawu kpo nɔzo yetɔn lɛ kpo é nɔ sísɛ́ ye bɔ ye nɔ jla wɛn e ɖò Biblu mɛ é mɛ lɛ bǐ, kaka jɛ mɛ ɖěɖee ko ɖɔ ɖ’ayǐ ɖɔ “Un ba xó mitɔn ǎ” lɛ é jí. (Matie 22:37-39) Wǎn e mǐ yí nú Mawu é nɔ sísɛ́ mǐ bɔ mǐ nɔ setónú nú gbè e Vǐ tɔn ɖè ɖɔ mǐ ni “ɖekúnnu” é. (Mɛsɛ́dó 10:42; 1 Jaan 5:3) Bo na dó kpé enɛ wu ɔ, mǐ nɔ jla wɛn Mawu tɔn ɔ mɛ lɛ azɔn gegě, lee gbeyiɖɔ tɔn hwexónu tɔn lɛ bló gbɔn é. (Jelemíi 25:4) Ðó mǐ yí wǎn nú nɔzo mǐtɔn lɛ wutu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ jla “axɔ́suɖuɖu Mawu tɔn sín Wɛnɖagbe” e nɔ hwlɛn mɛ gán é mɛ lɛ bǐ, kaka jɛ mɛ ɖěɖee gbɛ́ wɛn mǐtɔn azɔn nukɔntɔn ɔ lɛ é jí.—Matie 24:14.

Mǐ nɔ mɔ mɛ ɖěɖee ɖó jlǒ lɛ é hwɛhwɛ ɖò xwé ɖěɖee gbè mǐ ko yì ɖ’ayǐ bɔ mɛ lɛ gbɛ́ xó mǐtɔn lɛ é gbè. Mǐ ni kpɔ́n hwɛjijɔ atɔn:

  • Mɛ lɛ nɔ sɛ̀ tɛn.

  • Mɛ ɖevo e ɖò xwé ɔ gbè lɛ é nɔ yí wɛn mǐtɔn.

  • Mɛ lɛ nɔ ɖyɔ. Nǔ e ɖò jijɛ wɛ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ lɛ é alǒ ninɔmɛ mɛɖesunɔ tɔn lɛ nɔ zɔ́n bɔ mɛɖé lɛ nɔ wá “tuùn ɖɔ emi ɖó hudo nǔ gbigbɔ tɔn lɛ tɔn,” lobo nɔ yí wɛn Biblu tɔn ɔ. (Matie 5:3, nwt) Mɛ ɖěɖee tlɛ klán gbè xá mǐ ɖ’ayǐ lɛ é sín ayi sixu wá huzu, lee é nyí gbɔn nú mɛsɛ́dó Pɔlu é.—1 Timɔtée 1:13.

É ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ hɛn mɛ ɖebǔ gannugánnú ɖɔ é ni yí wɛn mǐtɔn ǎ. (1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a) Mǐ ɖi nǔ ɖɔ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na wá gbeta nǔ e é na sɛn é tɔn kɔn.—Sɛ́nflínmɛ 30:19, 20.