Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sinsɛngán lɛ Bo Nɔ S’axɔ́ Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ðó Sinsɛngán lɛ Bo Nɔ S’axɔ́ Wɛ À?

Ðó mǐ mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwedó Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ sín kpɔ́ndéwú wutu ɔ, sinsɛngán ɖíe ɖò dě è bɔ agunví ɖíe ɖò dě è sín xó ɖé ɖò tɛntin mǐtɔn ǎ. Mǐ mɛ e bló baptɛm lɛ é bǐ wɛ nyí devízɔ́watɔ́ e è na gbè lɛ é, bɔ mǐ nɔ ɖ’alɔ ɖò wɛnɖagbejijla kpo mɛkplɔnkplɔn kpo sín azɔ̌ ɔ mɛ. È bló tuto bɔ Kúnnuɖetɔ́ 100 mɔ̌ nɔ nɔ agun ɖokpo ɖokpo mɛ. Ðò agun ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, sunnu ɖěɖee zin ɖò gbigbɔ lixo lɛ é nɔ nyí “agunmɛxo lɛ,” alǒ mɛxo agun tɔn lɛ. (Titu 1:5) Amɔ̌, è nɔ s’axɔ́ ye ɖó azɔ̌ e wà wɛ ye ɖè é wu ǎ.