Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lɛ́ Yì Mɛ E Ko Ðò Sinsɛn ɖé Mɛ lɛ É Gɔ́n?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lɛ́ Yì Mɛ E Ko Ðò Sinsɛn ɖé Mɛ lɛ É Gɔ́n?

Mǐ ɖ’ayi wu ɖɔ mɛ e ko ɖò sinsɛn ɖé mɛ lɛ é gegě nɔ yí wǎn nú xó ɖɔ dó xóta Biblu tɔn lɛ jí. É ɖò mɔ̌ có, mǐ nɔ ɖó sísí nú nǔ e mɛɖé ɖi nǔ na b’ɛ gbɔn vo nú nǔ e mǐ ɖi nǔ na lɛ é é, mǐ ka nɔ hɛn mɛ ɖevo lɛ gannugánnú ɖɔ ye ni yí wɛn mǐtɔn ǎ.

Nú mǐ ɖò xó ɖɔ dó sinsɛn wu wɛ ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xwedó wěɖexámɛ Biblu tɔn lɛ dó ɖɔ xó ɔ kpo “gbè fífá” kpo, bo nɔ lɛ́ ɖó “sísí” e gɔ́ngɔ́n é nú mɛ ɖevo lɛ. (1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a) Mǐ nɔ ɖó nukún ɖɔ mɛ ɖé lɛ na gbɛ́ wɛn e mǐ hɛn é. (Matie 10:14) Amɔ̌, mǐ nɔ tuùn lee mɛ lɛ na yí wɛn ɔ gbɔn é cobo nɔ ɖɔ xó nú ye ǎ. Mǐ lɛ́ tuùn ɖɔ ninɔmɛ mɛ lɛ tɔn nɔ huzu.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, alɔnu mɛɖé tɔn sixu ján dín b’ɛ na mɔ tɛn bo na ɖɔ xó xá mǐ ǎ, amɔ̌, kpo awǎjijɛ kpo wɛ é na jló na ɖɔ xó xá mǐ hweɖevonu. Mɛ ɖevo lɛ sixu ɖò xwi ɖi xá tagba yɔyɔ̌ lɛ wɛ, alǒ ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ mɛ gbɔn wɛ bɔ enɛ sixu sísɛ́ ye bɔ ye na yí wɛn Biblu tɔn ɔ. Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ jla wɛn ɔ mɛ lɛ hugǎn azɔn ɖokpo.