Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Sɔ́ Nyikɔ Yetɔn Gbɔn?

Nɛ̌ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Sɔ́ Nyikɔ Yetɔn Gbɔn?

Jehovah wɛ nyí nyikɔ Mawu tɔn ɖesu ɔ lee mǐ mɔ gbɔn ɖò Biblu mɛ é. (Tíntɔ́n 6:3, nwt; Ðɛhan 83:18, nwt) Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɔ, mɛɖé wɛ, bo nɔ jla linlin alǒ nugbǒ ɖěɖee jí é kú dó lɛ é.

Enɛ wu ɔ, nyikɔ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn e ɖò ta mǐtɔn é xlɛ́ ɖɔ mǐ nyí gbɛ̌ta Klisanwun tɔn ɖé, bo nɔ jla nugbǒ ɔ dó Jehovah e nyí Gbɛɖotɔ́, lobo dá nǔ lɛ bǐ é wu. (Nǔɖexlɛ́mɛ 4:11) Mǐ nɔ ɖekúnnu nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn lee mǐ nɔ zán gbɛ̀ gbɔn é, kpo nǔ e mǐ kplɔ́n ɖò Biblu mɛ lɛ é mímá xá ye kpo gblamɛ.—Ezayíi 43:10-12; 1 Piyɛ́ɛ 2:12