Skip to content

Sinsɛn-Gbɛ́ta Amɛlika Tɔn ɖé Wɛ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ À?

Sinsɛn-Gbɛ́ta Amɛlika Tɔn ɖé Wɛ nú Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ À?

États-Unis d’Amérique wɛ hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn ɖè. É ɖò mɔ̌ có, mǐ nyí sinsɛn-gbɛ́ta Amɛlika tɔn ɖé ǎ, ɖó hwɛjijɔ elɔ lɛ wu:

  • Mɛɖé lɛ tinmɛ ɖɔ sinsɛn-gbɛ́ta ɖé nyí gbɛ̌ta e klán jó sinsɛn dodó ɖé dó é ɖé. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ klán jó sinsɛn-gbɛ́ta ɖevo lɛ dó ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, sinsɛn Klisanwun tɔn xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn wɛ mǐ vɔ́ ɖ’ayǐ.

  • Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ wà sinsɛnzɔ́ yetɔn kpo kanɖodónǔwu kpo ɖò tò 230 jɛji mɛ. Mǐ na bo nɔ nɔ fí ɖebǔ ɔ, Jehovah Mawu kpo Jezu Klisu kpo wɛ mǐ nɔ nɔ gbeji na dó nukɔn, é nyí acɛkpikpa États-Unis tɔn, alǒ acɛkpikpa gbɛtɔ́ tɔn ɖevo ɖebǔ ǎ.—Jaan 15:19; 17:15, 16.

  • Nǔkplɔnmɛ mǐtɔn lɛ bǐ nɔ jinjɔn Biblu jí, ye nɔ jinjɔn wema ɖěɖee sinsɛngán États-Unis tɔn ɖé lɛ wlan lɛ é jí ǎ.—1 Tɛsalonikinu lɛ 2:13.

  • Jezu Klisu wɛ mǐ nɔ xwedó, é nyí nukɔntɔ́ ɖě wɛ mǐ nɔ xwedó ǎ.—Matie 23:8-10.