Skip to content

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Asúgbigbɛ́ Alǒ Asigbigbɛ́ Wu?

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Dó Asúgbigbɛ́ Alǒ Asigbigbɛ́ Wu?

Mǐ yí gbè nú linlin e Biblu ɖó dó alɔwliwli kpo asúgbigbɛ́ alǒ asigbigbɛ́ kpo wu é. Mawu ɖó alɔwliwli ayǐ bonu é na nyí kancica tɛgbɛ tɔn ɖé ɖò sunnu ɖokpo nyɔnu ɖokpo tɛntin. Hwɛjijɔ ɖokpo géé e wu ye sixu gbɛ́ yeɖée bɔ Mawuxówema ɔ ɖɔ é wɛ nyí agalilɛ.—Matie 19:5, 6, 9.

Kúnnuɖetɔ́ lɛ ka nɔ d’alɔ asú kpo asì kpo ɖěɖee ɖò tagba mɛ lɛ é à?

Ganji, gbɔn wlɛnwín gegě gblamɛ:

  • Wema lɛ. Nǔ ɖěɖee sixu hɛn alɔwliwli lɛ, kaka jɛ ɖěɖee ko ɖibla gbà bǐ lɛ é jí lidǒ lɛ é nɔ tɔ́n hwɛhwɛ ɖò wema mǐtɔn lɛ mɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, kpɔ́n xóta “Tenir son engagement envers son conjoint,” “Comment pardonner,” kpo “Comment rétablir la confiance entre conjoints” kpo.

  • Kplé lɛ. Mǐ nɔ ɖɔ xó dó wěɖexámɛ Biblu tɔn e nyɔ́ zán bo kúnkplá alɔwliwli lɛ é jí ɖò kplé agun tɔn mǐtɔn lɛ, kpléɖókpɔ́ lɛdo tɔn lɛ, kpo kpléɖókpɔ́ ɖaxó lɛ kpo jí.

  • Mɛxo agun tɔn lɛ. Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ d’alɔ asú kpo asì kpo lɛ sɔgbe xá hudo yetɔn lɛ, bo nɔ dɔn ayi yetɔn wá wemafɔ Biblu tɔn lɛ jí, ɖi Efɛzinu lɛ 5:22-25.

Mɛxo agun tɔn lɛ wɛ ɖó na na gbè Kúnnuɖetɔ́ ɖé ɖɔ é ni gbɛ́ asú alǒ asì à?

Eǒ. Nǔgbo wɛ ɖɔ è byɔ mɛxo agun tɔn lɛ ɖɔ ye ni d’alɔ asú kpo asì kpo e ɖò tagba alɔwliwli tɔn lɛ ɖí xwi xá wɛ é, amɔ̌, è na gbè ye ɖɔ ye ni ɖɔ nǔ e asú kpo asì kpo ɔ na wà é nú ye ǎ. (Galatinu lɛ 6:5) É ɖò mɔ̌ có, enyi mɛɖé gbɛ́ asú alǒ asì ɖó hwɛjijɔ e ma jinjɔn Biblu jí ǎ lɛ é wu ɔ, mɛ enɛ vo bo na vɔ́ alɔ wlí sɔgbe xá Biblu ǎ.—1 Timɔtée 3:1, 5, 12.

Etɛ Kúnnuɖetɔ́ lɛ ka nɔ lin dó kínklán wu?

Biblu dó wusyɛn lanmɛ nú asú kpo asì kpo lɛ ɖɔ ye ni nɔ kpɔ́, nú ye tlɛ ɖò ninɔmɛ e ma nyɔ́ ǎ lɛ é mɛ ɔ nɛ. (1 Kɔlɛntinu lɛ 7:10-16) È sixu ɖeɖɛ tagba gegě, gbɔn ɖɛ vívɛ́ xixo, nǔgbododó Biblu tɔn lɛ xwixwedó, kpo wanyiyi ɖiɖexlɛ́ kpo gblamɛ.—1 Kɔlɛntinu lɛ 13:4-8; Galatinu lɛ 5:22.

É ɖò mɔ̌ có, Klisanwun ɖé lɛ wá gbeta ɔ kɔn bo klán xá asú alǒ asì yetɔn, ɖó ninɔmɛ e nyla tawun lɛ é wu, ɖi elɔ lɛ:

  • Jlǒ sísɔ́ dó gbɛ́ ɖɔ è kún na kpé nukún dó xwédo mɛtɔn wu ó.—1 Timɔtée 5:8.

  • Adakaxomɛwu zɛ xwé wu.—Ðɛhan 11:5.

  • Hwenu e Jehovah sinsɛn wá vɛwǔ bǐ é. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, asú ɖé sixu tɛ́n kpɔ́n bo hɛn asì tɔn e nyí Kúnnuɖetɔ́ ɖé é gannugánnú bonu é na gbà sɛ́n Mawu tɔn lɛ ɖò ali ɖé nu, bɔ nyɔnu ɔ sixu wá gbeta ɔ kɔn ɖɔ kínklán kɛɖɛ wɛ nyí ali ɖokpo e nu emi na ‘setónú nú Mawu hú gbɛtɔ́’ ɖè é.—Mɛsɛ́dó 5:29.