Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Jezu À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Ði Nǔ nú Jezu À?

Ganji. Mǐ ɖi nǔ nú Jezu, éɖesu ɖɔ: “Nyɛ wɛ nyí ali ɔ, bo nyí nugbǒ ɔ, bo ka lɛ́ nyí gbɛ̀ ɔ. Mɛɖebǔ sixu yì Tɔ́ ɔ gɔ́n nyɛ mɛvo ǎ.” (Jaan 14:6) Mǐ ɖi nǔ ɖɔ Jezu gosin jixwé bo wá ayikúngban jí, lobo sɔ́ gbɛ̀ tɔn maɖóblɔ̌ ɔ dó xɔ gbɛ̀ nú mǐ. (Matie 20:28) Kú tɔn kpo fínfɔ́n sín kú tɔn kpo hun gbɛ̀ mavɔmavɔ sín ali nú mɛ ɖěɖee ɖó nùɖiɖi n’i lɛ é. (Jaan 3:16) Mǐ lɛ́ ɖi nǔ ɖɔ Jezu nyí Axɔsu nú Axɔsuɖuto Mawu tɔn bo ɖò acɛ kpa wɛ dìn ɖò jixwé, bɔ zaanɖé dìn ɔ, é na hɛn fífá wá ayikúngban ɔ bǐ jí. (Nǔɖexlɛ́mɛ 11:15) É ɖò mɔ̌ có, tɛnmɛ e nyí Jezu tɔn é wɛ mǐ nɔ sɔ́ n’i, éɖesu ɖɔ: “Tɔ́ ɔ hugǎn mì.” (Jaan 14:28) Enɛ wu ɔ, mǐ nɔ sɛ̀n Jezu ǎ, ɖó mǐ ɖi nǔ ɖɔ é kún nyí Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ ó.