Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ði Nǔ nú Ðɔ E Mɛ lɛ Nɔ Ðɔ Ðɔ Kéze Ganxixo 24 Tɔn Wɛ Mawu Zán Dó Dá Nǔ lɛ Na É Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ði Nǔ nú Ðɔ E Mɛ lɛ Nɔ Ðɔ Ðɔ Kéze Ganxixo 24 Tɔn Wɛ Mawu Zán Dó Dá Nǔ lɛ Na É Wɛ À?

Eǒ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ ɖɔ Mawu wɛ dá nǔ lɛ bǐ. Amɔ̌, mǐ yí gbè nú kéze ganxixo 24 tɔn wɛ Mawu zán dó dá nǔ lɛ na xó ɔ ǎ. Etɛwu? Ðó mɛ e nɔ kplɔ́n nǔ mɔhun mɛ lɛ é gegě sín linlin sɔ́ ta Biblu ɔ. Kpɔ́n kpɔ́ndéwú we elɔ lɛ:

  1. Lee azǎn ayizɛ́n e è dó dá nǔ lɛ na é lín sɔ é. Mɛ e nɔ kplɔ́n mɛ ɖɔ kéze ganxixo 24 tɔn wɛ Mawu zán dó dá nǔ lɛ na é ɖé lɛ ɖɔ ɖɔ azǎn ayizɛ́n e è dó dá nǔ lɛ na é nyí ganxixo 24 donu ayizɛ́n. Amɔ̌, ɖó Biblu mɛ ɔ, xókwín “azǎn” ɔ sixu dó gesí táan gaga.—Bǐbɛ̌mɛ 2:4, nwt; Ðɛhan 90:4.

  2. Xwè nabi e ayikúngban ɔ ko bló é. Mɛ e ɖi nǔ ɖɔ kéze ganxixo 24 tɔn wɛ Mawu zán dó dá nǔ lɛ na é ɖé lɛ kplɔ́n mɛ ɖɔ è bló ayikúngban ɔ dìn é ɔ, xwè afatɔ́n klewun ɖé jɛn ɖíe. Amɔ̌, sɔgbe xá Biblu ɔ, ayikúngban ɔ kpo wɛkɛ ɔ kpo ko tíìn xóxó cobɔ azǎn ayizɛ́n e è dó dá nǔɖiɖó lɛ na é bɛ́. (Bǐbɛ̌mɛ 1:1) Kpo hwɛjijɔ enɛ kpo ɔ, dobanúnǔ ɖejid’ewu e nǔnywɛ xwitixwitizɔ́watɔ́ lɛ bló bo ɖɔ ɖɔ ayikúngban ɔ na ko bló xwè liva mɔkpan é ɔ, mǐ mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ xò nyi kɛ́n ǎ.

Nǔgbo wɛ ɖɔ mǐ mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ ɖi nǔ ɖɔ nǔɖiɖó lɛ ɔ dǎ wɛ è dá, amɔ̌, mǐ nɔ xò nǔnywɛ xwitixwiti nyi kɛ́n ǎ. Mǐ ɖi nǔ ɖɔ nǔnywɛ xwitixwiti nǔgbo ɔ kpo Biblu kpo xò nǔ dó akpa ɖokpo ɔ mɛ.