Skip to content

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Zán Akluzu Dó Sɛn Mawu Ǎ?

Etɛwu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Ma ka Nɔ Zán Akluzu Dó Sɛn Mawu Ǎ?

Mɛ gegě nɔ lin ɖɔ akluzu wɛ nyí wuntun e è nɔ dó tuùn Klisanwun lɛ na gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é. Mǐ mɛ Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nyí Klisanwun có, mǐ ka nɔ zán akluzu dó sɛn Mawu ǎ. Etɛwu?

Hwɛjijɔ ɖokpo wɛ nyí ɖɔ Biblu xlɛ́ ɖɔ Jezu kún kú ɖò akluzu jí ó, loɔ, kpò ɖokpo jí wɛ é kú ɖè. Gɔ́ na ɔ, Biblu gb’akpá nú Klisanwun lɛ syɛnsyɛn ɖɔ ye ni “ma sɛn vodun ó,” é wɛ nyí ɖɔ è ni ma zán akluzu dó sɛn Mawu ó.

Jezu ɖɔ nyi wɛn ɖɔ: “Wanyiyi e mi na ɖó nú miɖée ɔ, wɛ na ɖexlɛ́ mɛ lɛ bǐ ɖɔ mi nyí ahwanvu ce nǔgbo.” (Jaan 13:34, 35) Mɔ̌ mɛ ɔ, Jezu ɖexlɛ́ ɖɔ wanyiyi mɛɖée sísɔ́ dó savɔ̌ tɔn wɛ na ɖè ahwanvu emitɔn nǔgbo lɛ xlɛ́, é kún nyí akluzu, alǒ wuntun ɖevo ɖebǔ wɛ ó.