Skip to content

Nɛ̌ Mi ka Nɔ Kplɔ́n Biblu Xá Mɛ Gbɔn?

Nɛ̌ Mi ka Nɔ Kplɔ́n Biblu Xá Mɛ Gbɔn?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ xwlé tuto Biblu kpinkplɔn tɔn e nɔ na xósin nú nǔkanbyɔ gegě é ɖé mɛ, kaka jɛ elɔ lɛ jí:

  • Mɛ̌ ka nyí Mawu?

  • Mawu ka nɔ kpé nukún dó wǔ yè dóo à?

  • Nɛ̌ un ka sixu bló bɔ alɔwliwli ce na kpɔ́n te gbɔn?

  • Nɛ̌ un ka sixu mɔ awǎjijɛ ɖò gbɛ̀ ce mɛ gbɔn?

A na mɔ xósin nú nǔ e mɛ lɛ nɔ yawǔ kanbyɔ dó tuto Biblu kplɔnkplɔn tɔn mǐtɔn wu lɛ é ɖò dò.

Nɛ̌ nǔkplɔnkplɔn ɖé ka nɔ yì gbɔn? Mǐ nɔ sɔ́ xóta lěhun lɛ, “Mawu” alǒ “alɔwliwli” bo nɔ ba dò nú wemafɔ Biblu tɔn vovo ɖěɖee kúnkplá xóta ɔ lɛ é. Nú mǐ ɖò ɖě sɔ́ jlɛ́ dó ɖě wu wɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ nǔ e Biblu ɔ blebu ɖɔ dó xóta ɔ wu é, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, mǐ nɔ jó Biblu ɔ dó bɔ é nɔ tinmɛ éɖée.

Mǐ nɔ zán wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? bɔ é nɔ d’alɔ mǐ ɖò nǔkplɔnkplɔn ɔ hwenu. Wema enɛ tinmɛ xóta ɖé lɛ nyi wɛn, ɖi nǔ e Biblu ɖɔ dó Mawu, Jezu kpo sɔgudo mǐtɔn kpo wu tawun é.

Nabi è ka nɔ sú nú Biblu kplɔnkplɔn ɖokpo? Vɔ̌nu wɛ, bɔ wema nǔkplɔnkplɔn ɔ tɔn lɛ lɔ nyí vɔ̌nu.

Táan nabi nǔkplɔnkplɔn ɔ ka nɔ ɖu? Mɛ gegě nɔ ɖè ganxixo ɖokpo ɖó vo ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ bonu mǐ na kplɔ́n Biblu xá ye. Amɔ̌, é sixu gɔn mɔ̌ nyí hwebǐnu. Mǐ na huzu nǔkplɔnkplɔn ɔ sɔgbe xá tuto towe.

Nú un byɔ ɖɔ è ni wá kplɔ́n Biblu xá mì ɔ ka lo? Nú a byɔ ɖɔ è ni wá kplɔ́n Biblu xá we ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ɖokpo na ba we kpɔ́n ɖò hwenu kpo fí e nyɔ́ nú we é kpo. É na zán táan klewun ɖé dó xlɛ́ we lee Biblu kplɔnkplɔn ɖé nɔ yì gbɔn é. Nú é jɛji nú we ɔ, a sixu gbɛkan d’enu.

Nú un yì gbè nú Biblu kplɔnkplɔn ɖé ɔ, dandan jɛn na huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn à? Eǒ. Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ yí wǎn nú nǔkplɔnkplɔn mɛ lɛ dó Biblu wu, amɔ̌, mǐ nɔ jɛ kɔ nú mɛ lɛ ɖɔ dandan jɛn ye na jɛ sinsɛn mǐtɔn mɛ ǎ. É nyɔ́ wà ɔ, mǐ nɔ xwlé nǔ e Biblu ɖɔ é ye kpo sísí kpo, bo nɔ tuùn ɖɔ mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na wá gbeta nǔ e é na ɖi nǔ na é tɔn kɔn.—1 Piyɛ́ɛ 3:15, 16a.