Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Ðɔ Emiɖokponɔ Géé Jɛn È Na Hwlɛngán Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ ka Nɔ Lin Ðɔ Emiɖokponɔ Géé Jɛn È Na Hwlɛngán Wɛ À?

Eǒ. Ali na hun nú gbɛtɔ́ livi mɔkpan e nɔ gbɛ̀ ɖò hwexónu, bo ma ka nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ǎ lɛ é bɔ ye na gán. Biblu tinmɛ ɖɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e sín akpá Mawu dó é mɛ ɔ, è “na wá fɔ́n mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo sín kú.” (Mɛsɛ́dó 24:15) Gɔ́ na ɔ, mɛ e ɖò gbɛ̀ dìn lɛ é gègě sixu ko jɛ Mawu sɛ̀n jí, bɔ ye lɔmɔ̌ na gán. Ðebǔ wɛ é na bo nyí ɔ, mǐdɛɛ lɛ wɛ na ɖɔ mɛ lě wɛ na gán alǒ gbɔ ǎ. Jezu sín alɔ mɛ wɛ azɔ̌ enɛ ɖè tlɔlɔ.—Jaan 5:22, 27.