Skip to content

Mɛ̌ ka Hun Agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn?

Mɛ̌ ka Hun Agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Tɔn?

Tutoblonunu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn égbé tɔn bɛ́ azɔ̌ ɖò xwè kanweko 19gɔ́ ɔ sín vivɔnu. Hwenɛnu ɔ, gbɛ̌ta Biblu kplɔntɔ́ lɛ tɔn e ɖò Pittsburgh kpá, ɖò Pennsylvania, ɖò États-Unis é jɛ Biblu ɔ gbéjé kpɔ́n jí dó nǔjɔnǔ mɛ. Ye nɔ sɔ́ sinsɛn-núkplɔnmɛ lɛ jlɛ́ dó nǔ e Biblu kplɔ́n mɛ tawun lɛ é wu. Ye jɛ nǔ e ye kplɔ́n lɛ é ɖetɔ́n jí ɖò wema lɛ, xójlawema lɛ, kpo xójlawema e è nɔ ylɔ́ dìn ɖɔ Atɔxwɛ: Ee Ðò Axɔ́suɖuto Jehovah Tɔn Jla Wɛ É kpo mɛ.

Nya e nɔ nyí Charles Taze Russell é ɖò mɛ ɖěɖee ɖò gbɛ̌ta Biblu kplɔntɔ́ e ɖó ayi ɖagbe lɛ é tɔn enɛ mɛ. Nǔgbo wɛ ɖɔ Russell wɛ nɔ nukɔn nú azɔ̌ Biblu kpinkplɔnmɛ tɔn ɔ hwenɛnu, bo lɛ́ nyí mɛ nukɔntɔn e ɖè Atɔxwɛ tɔ́n é, amɔ̌, é hun agun yɔyɔ̌ ɖé ǎ. Nǔ e gbé Russell kpo Biblu Kplɔntɔ́ ɖevo lɛ kpo e nyí gbɛ̌ta ɖé hwenɛnu é nya é wɛ nyí ɖɔ, ye na flɔ́ zo dó glɔ̌ nú nǔkplɔnmɛ Jezu Klisu tɔn lɛ bo na xwedó kpɔ́ndéwú agun Klisanwun xwè kanweko nukɔntɔn ɔ tɔn lɛ tɔn. Ðó Jezu wɛ ɖó agun Klisanwun tɔn ɔ ayǐ wutu ɔ, é wɛ ɖó tutoblonunu mǐtɔn ayǐ bɔ mǐ tuùn.—Kolosinu lɛ 1:18-20.