Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Lin Ðɔ Emiɖokponɔ Géé Wɛ È Na Hwlɛngán Wɛ À?

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ Nɔ Lin Ðɔ Emiɖokponɔ Géé Wɛ È Na Hwlɛngán Wɛ À?

Eǒ. Hwlɛngán sín ali ɖé na hun nú gbɛtɔ́ livi mɔkpan e nɔ gbɛ̀ ɖò xwè kanweko e wá yì lɛ é mɛ, bo ma nyí Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn ǎ lɛ é. Biblu tinmɛ ɖɔ ɖò gbɛ̀ yɔyɔ̌ e sín akpá Mawu dó é mɛ ɔ, è na “fɔ́n mɛ ɖagbe lɛ, kpodo mɛ nyanya lɛ kpo sín kú.” (Mɛsɛ́dó 24:15) Gɔ́ na ɔ, mɛ e ɖò gbɛ̀ dìn lɛ é gegě sixu jɛ Mawu sɛn jí dìn, enɛ ɔ, ye lɔmɔ̌ na gán. Ðebǔ wɛ é na bo nyí ɔ, mǐdɛɛ lɛ wɛ na ɖɔ mɛ lě wɛ na gán alǒ mɛ lě wɛ na dɔn ǎ. Jezu lɔmɛ wɛ azɔ̌ enɛ ɖè.—Jaan 5:22, 27.